Επιστροφή στα κέρδη μετά από δύο ζημιογόνες χρήσεις

To 2014 ο όμιλος Τιτάν  επέστρεψε στην κερδοφορία μετά από δύο ζημιογόνες χρήσεις. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών το 2014 ανήλθε σε 1,158 δις. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 2,7% σε σύγκριση με το 2013. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων μειώθηκαν κατά 2,6% στα 182 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους διαμορφώθηκαν στα 30,9 εκ., έναντι ζημιών 36 εκ. το προηγούμενο έτος.
Θετική επίδραση στα λειτουργικά αποτελέσματα είχαν η συνεχιζόμενη ανάκαμψη της αγοράς των ΗΠΑ, η βελτίωση της ελληνικής αγοράς και η καλύτερη απόδοση των αγορών της Τουρκίας και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Στον αντίποδα, σημαντική κάμψη σημείωσαν τα αποτελέσματα στην Αίγυπτο, όπου η παρατεταμένη έλλειψη φυσικού αερίου μείωσε κατακόρυφα την παραγωγή των εργοστασίων. Για τον λόγο αυτό, ο Όμιλος πραγματοποιεί στην Αίγυπτο σημαντικές επενδύσεις με στόχο τη χρήση στερεών και δευτερογενών καυσίμων και τη σταδιακή αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας του παραγωγικού του δυναμικού.
Το καθαρό αποτέλεσμα ενισχύθηκε σημαντικά από την ενδυνάμωση του δολαρίου και της αιγυπτιακής λίρας έναντι του ευρώ.
Το 4ο τρίμηνο του 2014 ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 6%. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων μειώθηκαν κατά 12% ενώ τα καθαρά αποτελέσματα μετά από τα δικαιώματα μειοψηφίας και τους φόρους ανήλθαν σε 0,4 εκ., έναντι ζημίας 21,5 εκ. το τελευταίο τρίμηνο του 2013.
Οι προοπτικές για το 2015
Οι προοπτικές του Ομίλου για το 2015 διαγράφονται θετικές, παρά τις σημαντικές αβεβαιότητες και προκλήσεις. Η συγκρατημένη αυτή αισιοδοξία οφείλεται στη βελτίωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων που αναμένονται στις δύο σημαντικότερες αγορές του Ομίλου σήμερα: τις ΗΠΑ και την Αίγυπτο.
Παρά την παρατεταμένη κακοκαιρία των αρχών του έτους, η ανάκαμψη της αγοράς των ΗΠΑ συνεχίζεται απρόσκοπτα, στα πλαίσια της ευρύτερης ανάπτυξης που σημειώνει η αμερικανική οικονομία. Σύμφωνα με προβλέψεις της Portland Cement Association – PCA, η κατανάλωση τσιμέντου αναμένεται να αυξηθεί κατά περίπου 8% ετήσια από το 2015 ως το 2017, λόγω της τόνωσης της ζήτησης για νέες κατοικίες και των θετικών τάσεων που διαμορφώνονται για τα ακίνητα εμπορικού χαρακτήρα.
Ο ρυθμός αύξησης εκτιμάται από την PCA ότι θα είναι ακόμη υψηλότερος στις Νοτιοανατολικές Πολιτείες, όπου βρίσκεται το μεγαλύτερο μέρος των δραστηριοτήτων του Τιτάνα. Προκειμένου να ανταποκριθεί στην ανερχόμενη ζήτηση, ο Όμιλος προχωρά σε επενδύσεις που αφορούν την αγορά εξοπλισμού και τη βελτίωση της απόδοσης των παραγωγικών του εγκαταστάσεων.
Στην Αίγυπτο, η ζήτηση δομικών υλικών εκτιμάται πως θα διατηρηθεί υψηλή, βασιζόμενη σε έργα τόσο δημόσιου όσο και ιδιωτικού χαρακτήρα. Ο Όμιλος προσδοκά την ανάκαμψη της παραγωγής και των πωλήσεων εντός του 2015, ως αποτέλεσμα των επενδύσεών με στόχο την εξασφάλιση, σταδιακά, της ενεργειακής επάρκειας των εργοστασίων του.
Στην Ελλάδα η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα εξακολουθεί να μειώνεται παρά τα εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα στα οποία έχει διαμορφωθεί. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο συνολικός όγκος οικοδομικών αδειών για το 11μηνο του 2014 μειώθηκε κατά 14,5% έναντι του 2013 και, μετά από 9 διαδοχικά χρόνια μείωσης, ανέρχεται στο 14% περίπου του επιπέδου του 2005. Η κατανάλωση τσιμέντου εκτιμάται ότι θα κυμανθεί περίπου στα επίπεδα του 2014 λόγω της εκτέλεσης των έργων των οδικών αξόνων, στο βαθμό που αυτά συνεχιστούν απρόσκοπτα.
Η κατασκευαστική δραστηριότητα στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης εμφανίζεται σταθερή, όμως η ζήτηση κινείται σε επίπεδα σημαντικά χαμηλότερα της δυναμικότητας των εργοστασίων του Ομίλου. Βραχυπρόθεσμα δεν διαφαίνονται προοπτικές ουσιαστικής ανάπτυξης, καθώς η περιοχή εξακολουθεί να επηρεάζεται από την οικονομική αδυναμία γειτονικών χωρών της Ευρωζώνης.
Διανομή μερίσματος
Τα κέρδη χρήσης 2014 κάλυψαν τις σωρευτικές ζημιές παρελθουσών χρήσεων ποσού 51 εκατ. και σε συνδυασμό με τις θετικές προοπτικές για το 2015 επιτρέπουν στο Διοικητικό Συμβούλιο να εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση τη διανομή μερίσματος για πρώτη φορά από το 2011. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, που έχει προγραμματιστεί για την 19.6.2015, τη διανομή μερίσματος συνολικού ποσού 12.694.879,20 ευρώ  ήτοι 0,15 ανά μετοχή.
Επιπλέον, το Δ.Σ. θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση τη διανομή ειδικών αποθεματικών προηγουμένων χρήσεων, συνολικού ποσού 12.694.879,20 ήτοι 0,15 ανά μετοχή.

Προτεινόμενα για εσάς