Πρόγραμμα 30 εκατ. ευρώ από το ΥΠΕΝ για ζώνες προστασίας από τις δασικές πυρκαγιές

Ένα νέο πρόγραμμα προστασίας από δασικές πυρκαγιές με κονδύλι ύψους 30 εκατ. ευρώ δρομολογήθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας μέσω του Πράσινου Ταμείου.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται η δημιουργία περιμετρικών ζωνών πλάτους 10 μέτρων πέριξ οικισμών εντός ή πλησίον δασών και δασικών εκτάσεων υψηλής επικινδυνότητας για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.

Η παραπάνω δράση εντάχθηκε με σχετική τροποποίηση στο εγκεκριμένο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Προστασία και αναβάθμιση Δασών 2024».

Προηγήθηκε στις 12 Απριλίου έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ, με το οποίο υποβλήθηκε εισήγηση για την έγκριση του σχετικού προγράμματος χρηματοδότησης, προϋπολογισμού 30 εκατ. ευρώ, με στόχο την παροχή των κατάλληλων μέσων χρηματοδότησης, «προκειμένου κατόπιν σύμφωνης γνώμης των αρμόδιων περιφερειακών Δασικών Υπηρεσιών, οι δικαιούχοι Ο.Τ.Α. να παρέμβουν με τη σύνταξη σχετικών τεχνικών εκθέσεων για τη δημιουργία ζωνών μέσου πλάτους 10 μέτρων, σε όμορες του οικιστικού ιστού ζώνες μείξης με δάση και δασικές εκτάσεις υψηλής επικινδυνότητας για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, η δυσμενής εξέλιξη των οποίων εγκυμονεί κινδύνους τόσο για τα γειτνιάζοντα δασικά συμπλέγματα όσο και για τον οικιστικό ιστό».

Για την υλοποίηση του παραπάνω στόχου τροποποιήθηκε η υπουργική απόφαση για την «Έγκριση Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου “Προστασία και αναβάθμιση Δασών 2024” και διάθεση πίστωσης 20.500.000 ευρώ για την υλοποίηση του» με την προσθήκη Άξονα Προτεραιότητας 6 με τίτλο «Χρηματοδότηση δημιουργίας περιμετρικών ζωνών πλάτους 10 μέτρων πέριξ οικισμών εντός ή πλησίον δασών και δασικών εκτάσεων υψηλής επικινδυνότητας για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών» .

Έτσι για το Πρόγραμμα “Προστασία και αναβάθμιση Δασών 2024” του Πράσινου Ταμείου διατίθεται πλέον συνολικά ποσό 50,5 εκατ. ευρώ.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Στην απόφαση ορίζεται ότι ειδικά για τον νέο Άξονα 6 δικαιούχοι του χρηματοδοτικού προγράμματος είναι κατά πρώτη προτεραιότητα οι Δήμοι, στα όρια των οποίων περιλαμβάνονται ή γειτνιάζουν οι επικίνδυνες περιοχές του π.δ. 575/1-7-1980 «Περί κηρύξεως ιδιαιτέρως ευαίσθητων εις πυρκαϊάς περιοχών δασών και δασικών εκτάσεων ως επικινδύνων» (Α΄ 157), ήτοι περιοχών αρμοδιότητας των Δασικών Υπηρεσιών: Διευθύνσεων Δασών Κεφαλληνίας, Ζακύνθου, Κερκύρας, Λέσβου, Σάμου, Χανίων και Χίου, και Δασαρχείων Αλεξανδρουπόλεως, Αρναίας, Πολυγύρου, Κασσάνδρας, Θάσου, Θεσσαλονίκης, Σκοπέλου, Βόλου, Αταλάντης, Ιστιαίας, Λίμνης, Χαλκίδος, Θηβών, Πάρνηθος, Πεντέλης, Καπανδριτίου, Λαυρίου, Αιγάλεω, Πειραιώς, Ρόδου, Κω, Μεγάρων, Πόρου, Κορίνθου, Ξυλοκάστρου, Αιγίου, Πατρών, Αμαλιάδος, Πύργου, Ολυμπίας, Καλαμάτας, Σπάρτης και Κρανιδίου, συμπεριλαμβανομένων των Δήμων όλης της Πελοποννήσου, Κρήτης, νήσων Αιγαίου, και Έβρου. Σε περίπτωση ύπαρξης διαθέσιμων πιστώσεων μετά την ικανοποίηση των αιτημάτων αυτών, ακολουθούν οι Δήμοι των υπολοίπων περιοχών της χώρας.

Η χρηματοδότηση αφορά έργα, προμήθειες, υπηρεσίες, μελέτες, ερευνητικά προγράμματα, για τα οποία δικαιούχοι είναι οι παραπάνω, ενώ οι πληρωμές μπορεί να γίνονται από το Πράσινο Ταμείο απευθείας στους αναδόχους /συμβαλλόμενους που αναλαμβάνουν την εκτέλεσή τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, κατ’ ανάθεση του δικαιούχου φορέα.

Σημειώνεται ότι οι δικαιούχοι είναι αρμόδιοι για την τήρηση των διαδικασιών δημοπράτησης και ανάληψης νομικών δεσμεύσεων, την κανονικότητα και νομιμότητα των δαπανών, την ορθή εφαρμογή των ειδικών συστημάτων διαχείρισης, όπου υπάρχουν, και την τήρηση των διατάξεων της ευρωπαϊκής και ελληνικής νομοθεσίας που διέπει την υλοποίηση των έργων, που εντάσσονται στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Όπου δικαιούχος ορίζεται η Κεντρική Διοίκηση ή το Δημόσιο ή το Κράτος, η χρηματοδότηση αποδίδεται, ως δημόσιο έσοδο στον κρατικό προϋπολογισμό, εγγράφεται σε ειδικό Κωδικό Αριθμό Εσόδου και διατίθεται αποκλειστικά και κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης για τους σκοπούς της ενταγμένης, στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, πρότασης.