ΑΔΜΗΕ: 58,2 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη για το 2022

Ο Όμιλος ΑΔΜΗΕ κατάφερε να ανταποκριθεί με επιτυχία στα προβλήματα που προέκυψαν από τον πληθωρισμό και τις προκλήσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα, προχωρώντας εντατικά στην υλοποίηση του επενδυτικού του προγράμματος.

 

Το 2022 ο Όμιλος κατέγραψε, μέσα σε δύσκολες συνθήκες, άλλη μία χρονιά υψηλών επενδύσεων, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 354,5 εκατ. ευρώ. Σε επίπεδο κερδοφορίας, τα αποτελέσματα του Διαχειριστή επηρεάστηκαν από τη σημαντική καθυστέρηση στην εφαρμογή των νέων μοναδιαίων χρεώσεων χρήσης συστήματος οι οποίες τέθηκαν σε ισχύ την 01.09.2022 αλλά και από τη μειωμένη ζήτηση ενέργειας, ωστόσο το 4ο τρίμηνο παρατηρείται ισχυρή αποκατάσταση των οικονομικών μεγεθών.

Τα ενοποιημένα συνολικά έσοδα σε επίπεδο Ομίλου διαμορφώθηκαν το 2022 σε 292,3 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 2,5% έναντι 285,0 εκατ. ευρώ το 2021. Τα Έσοδα Ενοικίου Συστήματος Μεταφοράς συμπεριλαμβανομένων και των εσόδων από την Αγορά Εξισορρόπησης ανήλθαν σε 283,9 εκατ. ευρώ έναντι 270,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021, σημειώνοντας αύξηση 5%, ενώ τα Έσοδα από λοιπές δραστηριότητες μειώθηκαν κατά 6,3 εκατ. ευρώ κυρίως λόγω της σταδιακής μεταφοράς των υπηρεσιών συντήρησης υποσταθμών μέσης τάσης στον ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στα 195,2 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά 2,9% σε ετήσια βάση έναντι 189,8 εκατ. ευρώ το 2021.

Το συγκρίσιμο EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκε στα 189,6 εκατ. ευρώ, χαμηλότερο κατά 0,5% σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό του 2021, χωρίς να συμπεριλαμβάνει τα ακόλουθα μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια:

α) πρόβλεψη για την έκπτωση μειωμένου ρεύματος που δίνεται σε υπαλλήλους και συνταξιούχους της Συγγενούς εταιρείας και προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού συνολικού ποσού 2,6 εκατ.
ευρώ, έναντι πρόβλεψης 1,4 εκατ. ευρώ για το 2021,

β) απελευθέρωση πρόβλεψης για κινδύνους και έξοδα ποσού 8,2 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχης απελευθέρωσης πρόβλεψης ποσού 2,6 εκατ. ευρώ το 2021 και

γ) επιβάρυνση λόγω αναδρομικής χρέωσης το 2ο εξάμηνο 2021 ποσού 2 εκατ. ευρώ που οφείλεται σε αμοιβές προς το τεχνικό προσωπικό από την εφαρμογή της νέας συλλογικής σύμβασης εργασίας ΕΣΣΕ 2021-2024.

Το ενοποιημένο ΕΒΙΤ αυξήθηκε κατά 0,8% και ανήλθε στα 89,2 εκατ. ευρώ, έναντι 88,5 εκατ. ευρώ το 2021, κυρίως λόγω της αύξησης του ύψους των αποσβέσεων κατά 4,7% ως αποτέλεσμα των παγιοποιήσεων έργων που ολοκληρώθηκαν κατά βάση στο τέλος της συγκριτικής χρήσης και κατά συνέπεια της επέκτασης της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης της ΑΔΜΗΕ. Το συγκρίσιμο EBIT διαμορφώθηκε στα 83,6 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα κατά 6,4% έναντι 89,3 εκατ. ευρώ το 2021, μη συμπεριλαμβάνοντας τα ανωτέρω έκτακτα – μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 76,8 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα κατά 4,1% έναντι 80,1 εκατ. ευρώ για το 2021, καθώς καταγράφηκε αύξηση των τόκων Ομολογιακού δανείου λόγω της αύξησης των κυμαινόμενων επιτοκίων από τις τιμές του Euribor το 2022, ενώ εντός του 2021 ο Όμιλος ΑΔΜΗΕ αναγνώρισε έκτακτο έσοδο ποσού 2,9 εκατ. ευρώ από την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου Κοινοπρακτικού δανείου.

Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη στη χρήση του 2022 διαμορφώθηκαν στα 58,2 εκατ. ευρώ, έναντι 69,4 εκατ. το 2021, ενώ τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 54,0 εκατ. ευρώ, έναντι 59,0 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος σημειώνοντας μείωση 8,6%.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, τα βασικά μεγέθη έχουν ως εξής:

Πλήρης αποκατάσταση της λειτουργικής και καθαρής κερδοφορίας από το 4ο τρίμηνο, μετά την ενσωμάτωση των νέων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος από τον Σεπτέμβριο 2022
Η υπο-ανακτηση του εσόδου λόγω μεταγενέστερης έκδοσης της απόφασης για το ρυθμιζόμενο έσοδο ανήλθε σε 31 εκατ. ευρώ τα οποία θα ανακτηθούν πλήρως το 2024
Τα Συνολικά Έσοδα για το έτος 2022 διαμορφώθηκαν στα 292,3 εκατ. Ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 2,5% σε σύγκριση με το 2021, ενώ αντίστοιχα στο 4ο τρίμηνο ανήλθαν στα 81,3 εκατ. σημειώνοντας αύξηση κατά 13,3%
Τα Έσοδα από το Ενοίκιο Συστήματος Μεταφοράς διαμορφώθηκαν στα 272,0 εκατ. ευρώ, έναντι 270,4 εκατ. ευρώ το 2021. Λαμβάνοντας υπόψη και τα έσοδα από την Αγορά Εξισορρόπησης, τα οποία ανήλθαν στα 11,9 εκατ. ευρώ το 2022, σημειώνεται αύξηση 5% έναντι του 2021.
Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 195,2 εκατ. ευρώ (από 189,8 εκατ. ευρώ το 2021) ενώ στο 4ο τρίμηνο ανήλθαν στα 51,5 εκατ. ευρώ, υψηλότερα κατά 18,2%. Το συγκρίσιμο EBITDA διαμορφώθηκε στα 189,6 εκατ. ευρώ έναντι 190,6 εκατ. ευρώ το 2021.
Τα καθαρά κέρδη της χρήσης διαμορφώθηκαν σε 58,2 εκατ. ευρώ (-16,1% σε σχέση με το 2021), ενώ αντίστοιχα το 4ο τρίμηνο τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 17,1 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 58,4%.
Σημαντική πρόοδος του επενδυτικού προγράμματος, με τις κεφαλαιουχικές δαπάνες να σταθεροποιούνται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα και να διαμορφώνονται στα 354,5 εκατ. Ευρώ.
Ισχυρή Χρηματοοικονομική θέση, με Καθαρό Δανεισμό 775,4 εκατ. ευρώ και δείκτης Καθαρός Δανεισμός/συγκρ. EBITDA 4,1x.
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ:

Καθαρά κέρδη 29,1 εκατ. ευρώ.
Πρόταση διανομής μικτού προμερίσματος ανά μετοχή 0,058 (αφορά χρήση 2023).
Δήλωση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του ΑΔΜΗΕ Μάνου Μανουσάκη, για τα οικονομικά αποτελέσματα του έτους 2022:

«Το 2022 ήταν μία ιδιαίτερα παραγωγική χρονιά για τον Όμιλο ΑΔΜΗΕ. Παρά τις δύσκολες συνθήκες λόγω της ενεργειακής κρίσης, ενισχύσαμε τη σταθερά υψηλή αναπτυξιακή μας δυναμική, σημειώσαμε πρόοδο σε όλα τα έργα του επενδυτικού μας προγράμματος τηρώντας τον επιχειρησιακό μας σχεδιασμό και πετύχαμε από το τελευταίο τρίμηνο του έτους ισχυρή ανάκαμψη των εσόδων και της κερδοφορίας μας σε επίπεδο Ομίλου. Ο ΑΔΜΗΕ συνεχίζει να επενδύει στη βιώσιμη ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό και τον ψηφιακό μετασχηματισμό του δικτύου και εξελίσσεται σε έναν από τους πιο σύγχρονους και εξωστρεφείς Ευρωπαίους Διαχειριστές, στηρίζοντας την προσπάθεια για ενεργειακή μετάβαση με παράλληλη διασφάλιση της ευστάθειας του ηλεκτρικού συστήματος».

Δήλωση του Εκτελεστικού Προέδρου της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε., Διαμαντή Βαχτσιαβάνου:

«Για την ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. το 2022 ήταν αδιαμφισβήτητα μια χρονιά προκλήσεων, καθώς κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε το ρευστό οικονομικό και επενδυτικό περιβάλλον, το οποίο δημιουργήθηκε εξαιτίας των αλλεπάλληλων κρίσεων. Εν μέσω αυτή της συγκυρίας, ο Διαχειριστής συνέχισε απρόσκοπτα την υλοποίηση του επενδυτικού του προγράμματος, με τις επενδύσεις να ανέρχονται σε 355 εκατ. ευρώ και την αναπτυξιακή πορεία του Ομίλου να επιβεβαιώνεται και από τα αποτελέσματα του 4 ου τριμήνου, με την πλήρη αποκατάσταση της λειτουργικής κερδοφορίας.

Στον βασικό πυλώνα της εταιρικής διακυβέρνησης, ενσωματώσαμε στην λειτουργία της Εταιρείας διατάξεις που βελτιστοποιούν την απόδοση μας σε ζητήματα εταιρικής κουλτούρας, χρηστής διοίκησης, συμπερίληψης και διαφορετικότητας. Παράλληλα, συνεχίζουμε να υπηρετούμε τον σύνθετο ρόλο μας, όχι μόνο στην επικοινωνία και την ανάδειξη του σημαντικού έργου που επιτελεί ο Διαχειριστής, αλλά και στη στήριξη των μετόχων μας και στην ανταπόδοση της εμπιστοσύνης που μας δείχνουν, η οποία είναι βασικό σημείο αναφοράς για εμάς».