Στο σκαμνί της ΕΕ η Ελλάδα για … ξέπλυμα μαύρου χρήματος – Καθυστερεί το «ηθικό πλεονέκτημα»

Στο… σκαμνί της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα καθίσει η Ελλάδα για τη μη μεταφορά στο εθνικό μας δίκαιο της κοινοτικής οδηγίας για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Οι έχοντες το «ηθικό πλεονέκτημα » της Αριστεράς δεν βιάζονται να ρυθμίσουν το «ξέπλυμα»…

Η παραπομπής της χώρας μας (μαζί με τη Ρουμανία και την Ιρλανδία) στο δικαστήριο της ΕΕ ανακοινώθηκε χθες Πέμπτη από την Κομισιόν. Η κυβέρνηση με χαρακτηριστική καθυστέρηση ενός έτους κατέθεσε το νομοσχέδιο για την ενσωμάτωση της οδηγίας 2015/849 της Ε.Ε. για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης των εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, αλλά βρίσκεται ακόμα στο στάδιο επεξεργασίας στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής.

Την ίδια ώρα η Επιτροπή αξιώνει την πλήρη εφαρμογή των μέτρων που προβλέπει η Οδηγία και ζητάει από το Δικαστήριο της ΕΕ να επιβάλει κατ’ αποκοπή ποσό και ημερήσιες χρηματικές ποινές σε Ελλάδα, Ρουμανία και Ιρλανδία, μέχρις ότου λάβουν τα αναγκαία μέτρα.

Το σκεπτικό

Τα κράτη μέλη είχαν προθεσμία έως τις 26 Ιουνίου 2017 για να μεταφέρουν την 4η οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στην εθνική τους νομοθεσία.

Η κ. Βιέρα Γιούροβα, επίτροπος Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας των Φύλων, δήλωσε τα εξής: «Η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας πλήττουν την ΕΕ στο σύνολό της. Δεν μπορούμε να αφήσουμε καμία χώρα της ΕΕ να είναι ο πιο αδύναμος κρίκος. Χρήματα που νομιμοποιήθηκαν σε μία χώρα μπορούν και συχνά στηρίζουν αξιόποινες πράξεις σε άλλη χώρα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο απαιτούμε από όλα τα κράτη μέλη να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και, κατ’ επέκταση, να διακόψουν τη ροή κεφαλαίων προς εγκληματικές και τρομοκρατικές δραστηριότητες. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε πολύ στενά και κατά προτεραιότητα την εφαρμογή των εν λόγω κανόνων της ΕΕ από τα κράτη μέλη.»

Οι εν λόγω κανόνες ενισχύουν τους ήδη υπάρχοντες κανόνες εισάγοντας τις παρακάτω τροποποιήσεις:

– ενίσχυση της υποχρέωσης εκτίμησης των κινδύνων για τις τράπεζες, τους δικηγόρους και τους λογιστές·

– θέσπιση ξεκάθαρων απαιτήσεων διαφάνειας ως προς τον πραγματικό δικαιούχο των εταιρειών·

– διευκόλυνση της συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών από διαφορετικά κράτη μέλη, με σκοπό τον εντοπισμό και την παρακολούθηση ύποπτων μεταφορών χρηματικών ποσών για την πρόληψη και τον εντοπισμό περιπτώσεων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας·

– θέσπιση μιας συνεκτικής πολιτικής έναντι των τρίτων χωρών που δεν εφαρμόζουν επαρκείς κανόνες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας·

– ενίσχυση των εξουσιών των αρμόδιων αρχών σε ό,τι αφορά την επιβολή κυρώσεων.

Συναγερμός για τα Panama Papers

Εν τω μεταξύ, μετά τις αποκαλύψεις από τα έγγραφα του Παναμά και τις τρομοκρατικές επιθέσεις στην Ευρώπη, η Επιτροπή πρότεινε και μια ακόμα (5η) οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ώστε να ενισχυθούν περαιτέρω οι κανόνες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Οι νέοι κανόνες στοχεύουν σε αυξημένο επίπεδο διασφαλίσεων για τις χρηματοοικονομικές ροές από τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου, ενίσχυση της πρόσβασης που διαθέτουν οι μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών σε πληροφορίες, δημιουργία κεντρικών μητρώων τραπεζικών λογαριασμών, και αντιμετώπιση των κινδύνων χρηματοδότησης της τρομοκρατίας οι οποίοι συνδέονται με εικονικά νομίσματα και προπληρωμένες κάρτες. Οι νέοι αυτοί κανόνες τέθηκαν σε ισχύ στις 9 Ιουλίου 2018, μετά τη δημοσίευση της οδηγίας στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, και τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεταφέρουν την 5η οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 10 Ιανουαρίου 2020.

Διαδικασίες κατά 20 κρατών-μελών

Όσον αφορά την 4η οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η Επιτροπή έχει κινήσει μέχρι σήμερα διαδικασίες επί παραβάσει για μη κοινοποίηση των μέτρων μεταφοράς κατά 20 κρατών μελών: τρία βρίσκονται επί του παρόντος στο στάδιο παραπομπής στο Δικαστήριο, εννέα στο στάδιο της αιτιολογημένης γνώμης και οκτώ στο στάδιο της προειδοποιητικής επιστολής.

Εν τω μεταξύ, η πλειονότητα των κρατών μελών της ΕΕ έχει θεσπίσει τη σχετική νομοθεσία. Η Επιτροπή αναλύει προσεκτικά κατά πόσον οι νόμοι αυτοί μεταφέρουν πλήρως τις διατάξεις της 4ης οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες πριν αποφασίσει αν θα κλείσει τις σχετικές υποθέσεις ή θα συνεχίσει τις διαδικασίες επί παραβάσει κατά των κρατών μελών.

Πηγή: economico.gr