YΠΕΝ: Ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων χρεών και φθηνό ρεύμα για τους αγρότες με «δώρο» 560 MW για φωτοβολταϊκά

Από τα έσοδα του ειδικού λογαριασμού του Tαμείου Eνεργειακής Mετάβασης (ΤΕΜ), θα επιδοτήσει η κυβέρνηση τις οφειλές των αγροτών προς τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας.

Συνολικά το ύψος των οφειλών θα καλύψει έως 8 εκατομμύρια ετησίως, ποσό το οποίο μεταφέρεται σε ειδικό καταπιστευτικό λογαριασμό (escrow account) του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και θα εμφανίζεται στα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού με εγγραφή ισόποσων πιστώσεων. Όπως έχει ανακοινωθεί το πρόγραμμα αυτό θα καλύψει τα χρέη των αγροτών σε βάθος δεκαετίας.

Τις νέες διατάξεις συμπεριλαμβάνει το ΥΠΕΝ στο πολυνομοσχέδιο με τις πολεοδομικές και άλλες ενεργειακές ρυθμίσεις που θα δώσει άμεσα σε δημόσια διαβούλευση.

Πρόκειται για ρυθμίσεις που ενσωματώνονται στο κεφάλαιο της σύστασης του ενιαίου φορέα διαχείρισης υδάτων Θεσσαλίας (ΟΔΥΘ), ο οποίος θα έχει την μορφή Ανώνυμης Εταιρείας. Στον ΟΔΥΘ θα ενταχθεί κάθε Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΟΕΒ), στον οποίο έχει ολοκληρωθεί διαχειριστικός έλεγχος από ορκωτό ελεγκτή.

Η ρύθμιση των χρεών αποτελεί μια από τις διευκολύνσεις που παρέχει η πολιτεία στους αγρότες. Το αμέσως επόμενο βήμα που θα ικανοποιηθεί με τροπολογία είναι η χορήγηση προτεραιότητας στους όρους σύνδεσης αγροτικών φωτοβολταϊκών ισχύος 560 MW με το ηλεκτρικό δίκτυο από μία «φουρνιά» 1.300 MW που θα στηρίξουν τα μέτρα χαμηλών τιμών για το αγροτικό ρεύμα με τη μορφή διμερών μακροχρόνιων συμβάσεων (PPAs) καθώς επίσης και τα PPAs της βιομηχανίας.

Με την ωρίμανση των έργων, το αγροτικό ρεύμα θα προέρχεται αποκλειστικά από τις ΑΠΕ και μάλιστα με χαμηλές τιμές που από τον 3ο έως και τον 10ο χρόνο της σύμβασης (σ.σ τα δύο πρώτα χρόνια θα αναπτυχθούν τα έργα), θα τιμολογούνται με 9 λεπτά ανά κιλοβατώρα, καλύπτοντας το 1/3 της κατανάλωσής τους.

Το βάρος για την υποστήριξη του κυβερνητικού σχεδιασμού για φθηνότερο ρεύμα στους αγρότες μέσω του προγράμματος διμερών μακροχρόνιων συμβάσεων θα πέσει στη ΔΕΗ, η οποία εξυπηρετεί και την πλειονότητα των αγροτικών παροχών ρεύματος της χώρας, δίχως ωστόσο να αποκλείεται και η εμπλοκή άλλων προμηθευτών ρεύματος.

Πώς θα επιδοτούνται

Σε ότι αφορά τα χρέη των αγροτών, οι οφειλές κάθε απορροφώμενου ΟΕΒ προς τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας θα επιδοτούνται σε ποσοστό έως 75% των συνολικών χρεών. Απαραίτητες προϋποθέσεις για την αποδέσμευση χρημάτων από τον ειδικό λογαριασμό του υπουργείου και την μεταφορά του σε τραπεζικό λογαριασμό του παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας προς εξόφληση της οφειλής αποτελεί: α) η ολοκλήρωση της διαδικασίας απορρόφησης του ΟΕΒ β) η ολοκλήρωση της έκθεσης καταγραφής της περιουσίας του στην οποία αποτυπώνεται το ακριβώς ποσό της ληξιπρόθεσμης προς τους παρόχους και γ) ειδικό αιτιολογημένο αίτημα του διευθύνοντος συμβούλου για την μεταφορά του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό του παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον Οργανισμό Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας, η εξόφληση των οποίων εκκρεμεί για μεγαλύτερο των 12 μηνών διάστημα βεβαιώνεται στην ΔΟΥ κατοικίας.

Ο ΟΔΥΘ θα λειτουργεί ως δημόσιος φορέας και θα είναι υπό την εποπτεία του υπουργείου περιβάλλοντος και ενέργειας με εξαίρεση τα δίκτυα εγγείων βελτιώσεων, τα οποία θα εποπτεύει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθώς και την εποπτεία των αντιπλημμυρικών έργων που θα ανήκει στην αρμοδιότητα του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

Έδρα του νέου οργανισμού ορίζεται η περιοχή της Θεσσαλίας ενώ παραρτήματα θα διαθέτει στο Βόλο στα Τρίκαλα και στην Καρδίτσα.

Ο ρόλος του νέου Οργανισμού

Στόχος του ΟΔΥΘ είναι να παρακολουθεί την ποιοτική και ποσοτική κατάσταση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, να μέριμνα για την εκπόνηση του σχεδίου διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού αλλά και για το στρατηγικό σχέδιο έργων αντιπλημμυρικής προστασίας (master plan). Επίσης εκτελεί τις ενέργειες για τον έλεγχο, την συντήρηση, την διοίκηση και λειτουργία εγγειοβελτιωτικών έργων, των δικτύων άρδευσης αλλά και την εκπόνηση μελετών και επιστημονικών ερευνών.

Ο νέος οργανισμός ξεκινά με μετοχικό κεφάλαιο 1 εκατομμυρίου ευρώ και θα διοικείται από διοικητικό συμβούλιο πενταετούς διάρκειας το οποίο θα συγκροτείται με απόφαση των υπουργών περιβάλλοντος ενέργειας και υποδομών.

Πηγή: Newmoney.gr