Βγαίνουν στο σφυρί δύο μεγάλα βιομηχανικά συγκροτήματα της Βόρειας Ελλάδας

Δύο μεγάλα βιομηχανικά συγκροτήματα της Βόρειας Ελλάδας οδεύουν προς το ηλεκτρονικό «σφυρί» το επόμενο διάστημα.

 

Ο λόγος για τη μονάδα της Alfa Wood Πίνδος στη θέση «Μαγούλα» του Δήμου Θεοδώρου Ζιάκα Γρεβενών, που βγαίνει σε νέο ηλεκτρονικό πλειστηριασμό στις 24 Ιανουαρίου με επισπεύδουσα την Τράπεζα Πειραιώς, και το βιομηχανικό συγκρότημα της «Καπνική Α. Μιχαηλίδης Α.Ε.» στο Πολύκαστρο Κιλκίς, που επίσης πλειστηριάζεται ηλεκτρονικά στις 28 Φεβρουαρίου με επισπεύδουσα την Deutsche Bank.

Η τιμή για την Alfa Wood Πίνδος

Η τιμή πρώτης προσφοράς για το συγκρότημα της Alfa Wood Πίνδος -μία από τις μεγαλύτερες μονάδες ξυλείας της χώρας- έχει μειωθεί στα 13,27 εκατ. ευρώ έναντι 17,56 εκατ. ευρώ στον πλειστηριασμό της 1ης Δεκεμβρίου 2022 και 27,08 εκατ. ευρώ σε εκείνον του Σε- πτεμβρίου του 2021, που αμφό- τεροι είχαν καταλήξει άγονοι.

Πρόκειται για αγροτεμάχιο συνολικής έκτασης 107.646 τετραγωνικά μέτρα, επί του οποίου βρίσκονται 34 κτίρια συνολικού εμβαδού 27.764,98 τ.μ., καθώς και αρκετά αυθαί- ρετα κτίσματα-κατασκευές σε κάποια εξ αυτών, ενώ ο πλειστηριασμός περιλαμβάνει και μηχανολογικό εξοπλισμό και εργαλεία.

Το συγκρότημα της «Καπνική Μιχαηλίδης»

Όσον αφορά, δε, το βιομηχανικό συγκρότημα της άλλοτε κραταιάς Καπνική Μιχαηλίδης στο Πολύκαστρο Κιλκίς, πρόκειται για γήπεδο έκτασης 200.876,61 τ.μ. μετά του επ’ αυτού κτιρια- κού συγκροτήματος αποθήκευσης και επεξεργασίας καπνού, άρτιο και οικοδομήσιμο, το οποίο αποτελεί τμήμα μείζονος γηπέδου εμβαδού 300.134,68 τ.μ. και η τιμή εκκίνησης ανέρ- χεται σε 6,491 εκατ. ευρώ, στο οποίο έχει ανεγερθεί κτιριακό συγκρότημα αποθήκευσης και επεξεργασίας καπνού σύμφω- να με τις με αριθμό 223/93 και 198Α/01 άδειες οικοδομής της πολεοδομίας Κιλκίς, συνολικής επιφάνειας 81.602 τ.μ.

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις αποτελούν τμήμα μιας μεγαλύτερης βιομηχανικής εγκατάστασης επεξεργασίας και αποθήκευσης καπνών, που ωστόσο δεδομένης της χρήσης των κτισμάτων που περιλαμβάνει δύναται να λειτουργήσει και ως αυτόνομο ακίνητο. Οι εν λόγω κτιριακές εγκαταστάσεις είναι συνολικής δόμησης και κάλυψης 64.909,93 τ.μ. και 45.329,64 τ.μ. αντίστοι- χα και περιλαμβάνουν το βιο- μηχανοστάσιο.