Πως θα ρυθμιστούν τα “κορονοχρέη”

Τις προϋποθέσεις ρύθμισης των κορονοχρεών για εργοδότες, ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους με καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στο ΚΕΑΟ, την 31η Ιανουαρίου 2022, καθορίζει εγκύκλιος του ΕΦΚΑ.

Η ρύθμιση, αφορά:

■ Ληξιπρόθεσμες οφειλές επιχειρήσεων και εργοδοτών από ασφαλιστικές εισφορές περιόδων απασχόλησης Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου 2020,
■ Ληξιπρόθεσμες οφειλές αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών από ασφαλιστικές εισφορές περιόδων απασχόλησης Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου και Μαΐου 2020 καθώς και τυχόν δόσεων από συμπληρωματική εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών προηγούμενων ετών,
■ Όσες από τις παραπάνω οφειλές τελούν σε αναστολή είσπραξης.

Οι οφειλές, με τις τυχόν αναλογούσες σε αυτές προσαυξήσεις δύναται πλέον να εξοφληθούν μέχρι και σε 48 μηνιαίες δόσεις αντί σε 24 μηνιαίες δόσεις, όπως ίσχυε, με τον ακόλουθο τρόπο:

Η βασική οφειλή κεφαλαιοποιείται κατά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και από τον επόμενο μήνα από αυτόν της υπαγωγής η ρύθμιση επιβαρύνεται με επιτόκιο δυόμιση εκατοστιαίων μονάδων (2,5%) ετησίως υπολογισμένο.

Αν οφειλές υπαχθούν σε σχήμα ρύθμισης έως και 24 αντί 12 μηνιαίων δόσεων, όπως ίσχυε, κατ’ εξαίρεση, δεν επιβαρύνονται με επιτόκιο.

Από την ημερομηνία υπαγωγής δεν υφίσταται άλλη επιβάρυνση πρόσθετων τελών, προσαυξήσεων και τόκων λόγω μη εκπρόθεσμης καταβολής.

Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης συνεχίζει να ορίζεται σε 50€.