Τα «κλειδιά» για το επίδομα στέγασης μέσα από ερωτήσεις και απαντήσεις

Απαντήσεις σε όλες τις απορίες και τις επιµέρους λεπτοµέρειες των δυνητικών δικαιούχων του επιδόµατος στέγασης δίνει η Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης που διαχειρίζεται το προνοιακό πρόγραµµα. Υπενθυµίζεται πως τη Μεγάλη Τετάρτη πραγµατοποιήθηκε η πρώτη πληρωµή των δικαιούχων του επιδόµατος στέγασης (ενοίκιο), των οποίων οι αιτήσεις εγκρίθηκαν έως τις 31 Μαρτίου.

Η ειδική ηλεκτρονική πλατφόρµα παραµένει ανοιχτή ώστε οι ενδιαφερόµενοι να την επισκέπτονται και να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ανά πάσα στιγµή.

Αναλυτικά, οι συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις έχουν ως εξής:

Μέλη του νοικοκυριού που διαµένουν µόνιµα στο εξωτερικό συµπεριλαµβάνονται στην αίτηση για το επίδοµα ενοικίου;

Τα µέλη του νοικοκυριού που περιλαµβάνονται στην αίτηση πρέπει να διαµένουν νόµιµα και µόνιµα στην ελληνική επικράτεια. Μέλη του νοικοκυριού που είναι µόνιµοι κάτοικοι εξωτερικού, σπουδάζουν ή εργάζονται στο εξωτερικό κατά την περίοδο υποβολής της αίτησης διαγράφονται µε το σχετικό αποδεικτικό.

Συνενοικιαστής σε αίτηση για το επίδοµα ενοικίου δεν είναι δικαιούχος βάσει των όρων του προγράµµατος. Πώς προχωρά η αίτηση στη συγκεκριµένη περίπτωση;

Συνενοικιαστής χωρίς δικαίωµα συµµετοχής (πχ. πολίτης µε µη νόµιµη παραµονή, αιτών άσυλο κ.λπ.) θα πρέπει να εξαιρεθεί από την αίτηση του νοικοκυριού. Ο εξουσιοδοτηµένος υπάλληλος θα επιλέξει την ενέργεια ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ για το συγκεκριµένο µέλος και στη συνέχεια στο πεδίο ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΥΝΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗ επιλέγει ΟΧΙ. Ο συνενοικιαστής δεν προσµετράται πλέον ως µέλος του νοικοκυριού για τον καθορισµό του ύψους του επιδόµατος, ενώ και τα ατοµικά του εισοδήµατα δεν υπολογίζονται στο συνολικό εισόδηµα του νοικοκυριού. Ο συνενοικιαστής εξακολουθεί να εµφανίζεται στην αίτηση µε την ένδειξη στον πίνακα σύνθεσης του νοικοκυριού «ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ».

Μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν δικαίωµα να υποβάλουν αίτηση;

Φοιτητές έως είκοσι πέντε ετών που διαµένουν µόνοι τους δεν µπορούν να υποβάλουν αίτηση για το επίδοµα στέγασης (άρθρο 2 περ. α) Ο περιορισµός αφορά το σύνολο των φοιτητών που φοιτούν σε πανεπιστηµιακές σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελµατικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης ανεξάρτητα από το αν εργάζονται ή /και υποβάλλουν φορολογική δήλωση. Στην ανωτέρω κατηγορία περιλαµβάνονται οι µεταπτυχιακοί φοιτητές καθώς και οι φοιτητές των Σχολών Σωµάτων Ασφαλείας.

Γιατί ενώ συµπληρώνω τον αριθµό µισθωτηρίου δεν µου αναγνωρίζει ότι υπάρχει ενεργό συµβόλαιο;

Δεδοµένου ότι οι αιτήσεις για το επίδοµα στέγασης εγκρίνονται για έξι µήνες, θα πρέπει και το µισθωτήριο συµβόλαιο να καλύπτει το ανωτέρω διάστηµα, δηλαδή να έχει διάρκεια τουλάχιστον έξι µήνες από τον επόµενο µήνα της υποβολής αίτησης.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1. Για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν εντός του Μαρτίου (6µηνο χορήγησης του επιδόµατος: Απρίλης – Σεπτέµβρης) θα πρέπει το ηλεκτρονικό µισθωτήριο το οποίο καταχωρίζεται στην πλατφόρµα να έχει ηµεροµηνία έναρξης τουλάχιστον από 1/4/2019 και ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον έως 30/9/2019.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2. Για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν τον Απρίλιο (6µηνο χορήγησης του επιδόµατος: Απρίλης – Σεπτέµβρης) το ηλεκτρονικό µισθωτήριο θα πρέπει να έχει ηµεροµηνία έναρξης τουλάχιστον από 1/5/2019 και ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον έως 31/10/2019. Εάν το ηλεκτρονικό µισθωτήριο δεν καλύπτει το ανωτέρω διάστηµα, θα πρέπει να γίνει τροποποίησή του και κατόπιν να υποβληθεί η αίτηση για το επίδοµα.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι ηµεροµηνίες έναρξης και λήξης που θα δηλωθούν στην τροποποιητική δήλωση µίσθωσης ακινήτου θα πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον το εξάµηνο διάστηµα για το οποίο θα εγκριθεί η αίτηση. Ενδεικτικά, για µισθωτήριο που λήγει στις 30/6/2019, και η αίτηση υποβάλλεται τον Μάρτιο, στην τροποποιητική δήλωση δεν µπορεί η ηµεροµηνία έναρξης που θα συµπληρώσετε να είναι µετά την 1/4/2019 και η ηµεροµηνία λήξης πριν από την 30/9/2019.

Δικαιούται ο αιτών αναδροµικά από 1/1/2019 να τροποποιήσει το µισθωτήριό του αφού το µισθωτήριο θα έχει ηµεροµηνία έναρξης µεταγενέστερη της 1/1/2019;

Εφόσον το προηγούµενο συµβόλαιο είναι σε ισχύ από 1/1/2019, ο δικαιούχος θα λάβει το αναδροµικό ποσό για τους µήνες αυτούς.

ΠΡΟΣΟΧΗ! ∆εν απαιτείται το µισθωτήριο που τροποποιείται να έχει έναρξη την 1/1/2019 (οπότε και θα θεωρούνταν εκπρόθεσµο). Εάν υπάρχει ηλεκτρονικό µισθωτήριο που είναι σε ισχύ από 1/2/2019, ο αιτών θα λάβει αναδροµικά για τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο. Σε περίπτωση που η αίτηση υποβληθεί τον Απρίλιο, και ο αιτών πληροί τους ανωτέρω όρους, τα αναδροµικά που δικαιούται θα καταβληθούν στην πληρωµή που θα γίνει τον Μάιο.

Μισθωτές στο ίδιο σπίτι µε διαφορετικά ηλεκτρονικά µισθωτήρια δικαιούνται το επίδοµα;

Οχι, επειδή σε αυτή την περίπτωση ενοικιάζουν µέρος κατοικίας και εµπίπτουν στις εξαιρέσεις του προγράµµατος. Θα πρέπει να έχουν ένα ηλεκτρονικό µισθωτήριο στο οποίο θα εµφανίζονται ως συνενοικιαστές.

Πώς υποβάλλεται η αίτηση σε περίπτωση συνενοικίασης;

Εάν πρόκειται για συνενοικιαστές (δηλαδή εάν έχει δηλωθεί συνενοικίαση στο ηλεκτρονικό µισθωτήριο), η αίτηση υποβάλλεται από τον έναν εκ των δύο και το άλλο άτοµο συµπεριλαµβάνεται ως µέλος στο νοικοκυριό. Η αίτηση θα είναι κοινή και το ποσό της επιδότησης θα κατατεθεί στον τραπεζικό λογαριασµό που έχει δηλωθεί στην αίτηση για το επίδοµα και στον οποίο ο αιτών θα πρέπει να είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος.

Πώς γίνεται η συναίνεση µέλους ηλεκτρονικά;

Η συναίνεση µέλους µπορεί να γίνει ηλεκτρονικά µε τους προσωπικούς κωδικούς Taxis. Οταν γίνει η αίτηση από τον αιτούντα και αποθηκευτεί προσωρινά, θα πρέπει τα άλλα ενήλικα µέλη του νοικοκυριού να συνδεθούν στην πλατφόρµα του επιδόµατος µε τους δικούς τους κωδικούς Taxis. Οταν συνδεθούν, θα τους ζητηθεί αυτοµάτως η συναίνεση για την αίτηση στην οποία έχουν συµπεριληφθεί ως µέλη του νοικοκυριού. Εάν τα άλλα µέλη του νοικοκυριού δεν έχουν κωδικούς, θα πρέπει να αποκτήσουν µέσω της οικείας ∆ΟΥ. Σε διαφορετική περίπτωση, θα πρέπει η αίτηση να υποβληθεί µέσω του δήµου ή του κέντρου κοινότητας µε την προσκόµιση του έντυπου συναίνεσης υπογεγραµµένου (µε βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής) από όλα τα ενήλικα µέλη.

Το έντυπο συναίνεσης πρέπει να υπογραφεί και από το µονοπρόσωπο νοικοκυριό;

Ναι, όταν η αίτηση υποβάλλεται σε δήµο ή κέντρο κοινότητας.

Πολίτης είναι φοιτητής και µένει σε άλλη πόλη, τι γίνεται σχετικά µε το έντυπο συναίνεσης όσον αφορά το γνήσιο της υπογραφής;

Θα πρέπει να υπογραφεί και να θεωρηθεί το γνήσιο της υπογραφής για όλα τα ενήλικα µέλη του νοικοκυριού που υποβάλλουν αίτηση.

Εχω µέλος στην αίτησή µου το οποίο είναι στην κατάσταση «Εντοπίστηκε αλλά δεν συµµετέχει. Το µέλος µε ΑΜΚΑ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ ανήκει σε νοικοκυριό άλλης ενεργής αίτησης».

Το µέλος αυτό εντοπίζεται και σε άλλη υποβληθείσα αίτηση. Θα πρέπει το µέλος να συµπεριληφθεί στην αίτηση του νοικοκυριού στο οποίο διαµένει. Για την όποια αλλαγή στη σύνθεση του νοικοκυριού (διαγραφή ή προσθήκη µέλους) θα πρέπει να απευθυνθείτε στον δήµο ή το κέντρο κοινότητας του δήµου όπου διαµένετε, προσκοµίζοντας και τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα.

Στην αίτηση εµφανίζεται η ένδειξη «Μετάβαση σε Δήµο» προκειµένου να αποδείξω ότι η οικογένειά µου είναι µονογονεϊκή αποτελούµενη από ένα ενήλικο µέλος και τρία ανήλικα τέκνα. Τι πρέπει να κάνω για την επιβεβαίωση της µονογονεϊκότητας;

Θα πρέπει να πάτε στον δήµο ή το κέντρο κοινότητας του δήµου όπου διαµένετε προσκοµίζοντας και τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει η µονογονεϊκότητα. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά µε τη µονογονεϊκότητα δείτε τις ερωτήσεις στη σχετική ενότητα.

Δικαιούχος έχει έντυπο συναίνεσης υπογεγραµµένο απ’ όλα τα µέλη της οικογένειάς του. Ποια έντυπα καλείται να υπογράψει κατά την υποβολή της αίτησης;

Για τη συµπλήρωση της αίτησης του επιδόµατος, ο εξουσιοδοτηµένος υπάλληλος ενηµερώνει τον αιτούντα για όσα στοιχεία έχουν προσυµπληρωθεί και είναι διαθέσιµα από τις ηλεκτρονικές βάσεις δεδοµένων. Ο αιτών επισηµαίνει τα στοιχεία που λείπουν. Ο εξουσιοδοτηµένος υπάλληλος, αφού συµπληρώσει τα στοιχεία της αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρµα, εκτυπώνει την πλήρη αίτηση µε τα δηλωθέντα στοιχεία. Ο αιτών υπογράφει την εκτυπωµένη αίτηση πριν από την οριστική της υποβολή και φυλάσσεται στο φυσικό αρχείο από τον εξουσιοδοτηµένο υπάλληλο. Με την υπογραφή του ο αιτών δηλώνει ότι επιβεβαιώνει το περιεχόµενο της αίτησης και σε περίπτωση που δεν προκύπτει αναντιστοιχία µεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων και του αποτελέσµατος των διασταυρώσεων, η αίτηση µπορεί πλέον να υποβληθεί οριστικά.

Πιστοποιείται η πενταετής παραµονή στη χώρα από εκπρόθεσµα υποβληθείσα φορολογική δήλωση;

Οχι, η υποβολή εκπρόθεσµης φορολογικής δήλωσης όπως και η υποβολή φορολογικής δήλωσης σε ηµεροµηνία µεταγενέστερη της απόκτησης του ΑΦΜ δεν αποτελούν αποδεικτικό για την πενταετή παραµονή στη χώρα.

Ποια έγγραφα πιστοποιούν τη νόµιµη πενταετή παραµονή στη χώρα για τους αλλοδαπούς;

Η άδεια διαµονής σε ισχύ για την τελευταία πενταετία. Για τους κατόχους άδειας διαµονής δικαιούχου διεθνούς προστασίας (µε την ένδειξη «πρόσφυγας» ή «επικουρική προστασία»), τους κατόχους άδειας διαµονής για ανθρωπιστικούς λόγους, καθώς και τους κατόχους κατάθεσης αιτήµατος ανανέωσης των παραπάνω αδειών, ως ηµεροµηνία έναρξης της νόµιµης παραµονής θεωρείται η ηµεροµηνία υποβολής του αιτήµατος ασύλου, όπως αυτό αποδεικνύεται από σχετικό δηµόσιο έγγραφο.

Πότε µια οικογένεια θεωρείται µονογονεϊκή;

Μια οικογένεια είναι µονογονεϊκή όταν ένας µόνος γονέας (άγαµος, σε χηρεία ή διαζευγµένος, ή λόγω κράτησης του έτερου γονέα σε σωφρονιστικό κατάστηµα) ασκεί κατ’ αποκλειστικότητα ή µετά από σχετική ανάθεση µε δικαστική απόφαση ή συµβολαιογραφική πράξη την προσωρινή ή µόνιµη επιµέλεια ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων. Για τις ανάγκες του προγράµµατος, το νοικοκυριό θα πρέπει να απαρτίζεται αποκλειστικά από τα µέλη της µονογονεϊκής οικογένειας, δηλαδή τον γονέα και ένα ή περισσότερα τέκνα, εκ των οποίων τουλάχιστον ένα θα πρέπει να είναι ανήλικο.

Με ποιο δικαιολογητικό πιστοποιείται η µονογονεϊκότητα;

Για να αναγνωριστεί µονογονεϊκότητα θα πρέπει ο γονέας να είναι:

  • άγαµος, οπότε προσκοµίζεται το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχική πράξη γέννησης
  • σε χηρεία, οπότε προσκοµίζεται το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχική πράξη θανάτου
  • διαζευγµένος, οπότε απαιτείται δικαστική απόφαση ή συµβολαιογραφική πράξη από την οποία να προκύπτει ότι ασκεί κατ’ αποκλειστικότητα ή µετά από σχετική ανάθεση την προσωρινή ή µόνιµη επιµέλεια ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων. Σε περίπτωση που ο άλλος γονέας κρατείται σε σωφρονιστικό ίδρυµα, απαιτείται η προσκόµιση της βεβαίωσης κράτησης από το σωφρονιστικό ίδρυµα.