Ευρωπαϊκό Δικαστήριο: Δεν διαγράφεται το δημόσιο χρέος των κρατών - μελών της ΕΕ

Οριστικό «όχι» απάντησε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών για τη διαγραφή του δημόσιου χρέους της Ελλάδας.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, που εδρεύει στο Λουξεμβούργο, εξέδωσε την οριστική αυτή απόφαση ότι «το δημόσιο χρέος της Ελλάδας δεν μπορεί να διαγραφεί», παρά την συγκέντρωση ενός εκατομμυρίου υπογραφών από Ευρωπαίους πολίτες.

Διοργανωτής της πρότασης ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πολιτών με τίτλο «Ένα εκατομμύριο υπογραφές για την Ευρώπη της αλληλεγγύης, ήταν ο Έλληνας υπήκοος Αλέξιος Αναγνωστάκης και είχε υποβάλει το αίτημά του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 13 Ιουλίου 2012.

Σκοπός της πρωτοβουλίας αυτής, επισήμαινε, ήταν να καθιερωθεί στη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης η «αρχή της κατάστασης ανάγκης, κατά την οποία, οσάκις η εξυπηρέτηση απεχθούς χρέους απειλεί την οικονομική και πολιτική υπόσταση κράτους, η άρνηση καταβολής του χρέους αυτού είναι αναγκαία και δικαιολογημένη». Στην πρόταση πρωτοβουλίας μνημονεύεται ως νομική βάση για την έκδοσή της η οικονομική και νομισματική πολιτική (άρθρα 119 έως 144 ΣΛΕΕ).
Σύμφωνα με τη Συνθήκη ΕΕ, όταν τουλάχιστον ένα εκατομμύριο πολίτες, οι οποίοι προέρχονται από το ένα τέταρτο τουλάχιστον των κρατών μελών, αναλάβουν πρωτοβουλία να διατυπώσουν ένα αίτημα, η Επιτροπή καλείται να προτείνει στον νομοθέτη της Ένωσης την έκδοση νομικής πράξης για την εφαρμογή των Συνθηκών («ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών»). Πριν αρχίσει η συλλογή του απαιτούμενου αριθμού υπογραφών, οι διοργανωτές της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πολιτών οφείλουν να ζητήσουν την καταχώρισή της από την Επιτροπή, η οποία εξετάζει ιδίως το αντικείμενο και τους σκοπούς της.

Με απόφαση της 6ης Σεπτεμβρίου 2012, λοιπόν, η Επιτροπή απέρριψε την αίτηση καταχώρισης της πρότασης του Αλ. Αναγνωστάκη για τον λόγο ότι η πρόταση αυτή προδήλως δεν ενέπιπτε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της. Στη συνέχεια, ο Αλ. Αναγνωστάκης προσέφυγε ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αίτημα την ακύρωση της απόφασης της Επιτροπής.

Με απόφαση της 30ής Σεπτεμβρίου 2015, το Γενικό Δικαστήριο απέρριψε την προσφυγή του Αλ. Αναγνωστάκη, κρίνοντας ότι η Επιτροπή δεν έχει τη δυνατότητα να προτείνει στον νομοθέτη της Ένωσης την καθιέρωση αρχής κατά την οποία το δημόσιο χρέος των χωρών που βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης θα έπρεπε να μπορεί να διαγραφεί. Μετά την έκδοση έκδοσης της απόφασης αυτής, ο Αλ. Αναγνωστάκης άσκησε αίτηση αναίρεσης ενώπιον του Δικαστηρίου ζητώντας να αναιρεθεί η απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου.

Με τη σημερινή απόφαση, το Δικαστήριο απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης του Αλ. Αναγνωστάκη και επικυρώνει, επομένως, την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου.