Παπουτσάνης: Μειωμένα κέρδη στο α’ εξάμηνο

Στα 7,7 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε ο κύκλος εργασιών της Παπουτσάνης ΑΒΕΕ στο πρώτο εξάμηνο του 2015, παρουσιάζοντας μείωση 15,5% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2014. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η μείωση οφείλεται κυρίως στη διακοπή της συνεργασίας με πελάτη της εταιρείας στον τομέα «παραγωγή τρίτων για πελάτες» στο εξωτερικό. Αφαιρούμενης της ως άνω διακοπείσας συνεργασίας, οι πωλήσεις πρώτου εξαμήνου εμφανίζονται αυξημένες κατά 17,5%.

Το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε σε 2,1 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 9%, ενώ τα κέρδη μετά φόρων μειώθηκαν σε 0,1 εκατ. ευρώ από 0,3 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2014. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών εξόδων και αποσβέσεων διαμορφώθηκαν σε 1,03 εκατ. ευρώ, έναντι 1,26 εκατ. ευρώ το 2014. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2015, οι εξαγωγές ανήλθαν σε 2.4 εκατ. ευρώ, που αντιπροσωπεύει ποσοστό 31,2% του συνολικού κύκλου εργασιών.