Δώδεκα επιστήμονες από τρία ιδρύματα απαντούν σε 12 συνήθεις θεωρίες συνωμοσίας (Live)

Στις πιο συνηθισμένες θεωρίες συνωμοσίας απαντούν δώδεκα επιστήμονες από το ΕΑΑ, το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών – ΕΚΚΕ και το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ -ΕΙΠ σε μία διαδικτυακή εκδήλωση: