Το ΣτΕ «παγώνει» το πόθεν έσχες και για τα μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Με προσωρινή διαταγή του προέδρου του ΣτΕ, Νίκου Σακελλαρίου, «παγώνει» η υποβολή δηλώσεων «πόθεν έσχες» τώρα και για τα μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Να υπενθυμιστεί ότι την περασμένη Παρασκευή εκδόθηκε προσωρινή διαταγή για την αναστολή υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης για το σύνολο των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών, γεγονός που προκάλεσε ένταση μεταξύ δικαστών και κυβέρνησης, με αιχμηρές ανακοινώσεις εκατέρωθεν.

Αναλυτικά όσα αναφέρει το περιεχόμενο της νέα προσωρινής διαταγής:

«Διατάσσουμε ως κατάλληλο μέτρο την αναστολή της υποχρεώσεως των μελών του κυρίου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Προέδρου, Αντιπροέδρων, Νομικών Συμβούλων, Παρέδρων, Δικαστικών Πληρεξουσίων και Δοκίμων Δικαστικών Πληρεξουσίων), εν ενεργεία και συνταξιούχων (για το χρονικό διάστημα για το οποίο οι τελευταίοι υποχρεούνται να υποβάλουν τις επίμαχες δηλώσεις), να υποβάλουν Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης και Δηλώσεις Οικονομικών Συμφερόντων για τα έτη 2015-2016 μέχρι την έκδοση αποφάσεως της Επιτροπής Αναστολών επί της εκκρεμούσης αιτήσεως αναστολής ή τη δημοσίευση οριστικής αποφάσεως επί της αιτήσεως ακυρώσεως κατά της υπ’ αριθ. 1069/19.10.2017 κοινής υπουργικής αποφάσεως, καθώς και όλων των τυχόν συνεπειών που συνεπάγεται η μη υποβολή των ως άνω δηλώσεων μέχρι το προαναφερθέν χρονικό σημείο (21.10.2017). Το μέτρο αυτό καταλαμβάνει το ως άνω προσωπικό και στην περίπτωση που αυτό υπέχει, ενδεχομένως, κατά νόμο, αυτοτελή υποχρέωση να υποβάλει Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ. ως έχον και άλλη ιδιότητα, από εκείνες τις οποίες, κατά το Σύνταγμα και τους νόμους, επιτρεπτώς μπορεί να αναλάβει μέλος του κυρίου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους καθώς και τους/τις συζύγους τους, είτε υπέχουν είτε όχι αυτοτελή υποχρέωση υποβολής των επιμάχων δηλώσεων, εκτός αν ο/η σύζυγος είναι πρόσωπο που υπάγεται σε μία των περιπτώσεων α΄-ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003».