Εταιρεία για αξιοποίηση ακινήτων αξίας άνω του 1 δισ. ευρώ συστήνει ο ΕΦΚΑ

Στο νομοσχέδιο προβλέπεται η σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (e-ΕΦΚΑ) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ e-ΕΦΚΑ».

Με τις εν λόγω διατάξεις παρέχεται η δυνατότητα ίδρυσης υποκαταστημάτων, παραρτημάτων ή άλλων μορφών δευτερεύουσας εγκατάστασης της εταιρείας. Μοναδικός μέτοχος είναι ο e-ΕΦΚΑ. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας δεν υπερβαίνει το 1 εκατ. ευρώ, και καλύπτεται από τον μοναδικό μέτοχο. Η εταιρεία, οι μετοχές της οποίας είναι κοινές, ονομαστικές και αμεταβίβαστες και ενσωματώνονται σε έναν αναπαλλοτρίωτο μετοχικό τίτλο, ανήκει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής του ν. 3429/2005 που αφορά τις ΔΕΚΟ. Ορίζεται ως αποστολή της Εταιρείας η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του e-ΕΦΚΑ.

Μεταξύ άλλων η εταιρεία αναλαμβάνει τη διοίκηση, διαχείριση, εκμετάλλευση και διάθεση της ακίνητης περιουσίας του e-ΕΦΚΑ και ασκεί κάθε σχετικό δικαίωμα, καθώς και κάθε σχετική με την περιουσία νομική και υλική πράξη, ασκεί τις αρμοδιότητες, τις εξουσίες και τα δικαιώματα του e-ΕΦΚΑ στην ακίνητη περιουσία του, ως εντολοδόχος και αντιπρόσωπός του, και αντιπροσωπεύει τον Φορέα, επιχειρεί στο όνομα και για λογαριασμό του κάθε δικαιοπραξία, ενεργεί ως εντολοδόχος και αντιπρόσωπος του για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του από την ακίνητη περιουσία του, ασκεί η ίδια τα δικαιώματα και τις αξιώσεις του ΕΦΚΑ από την ακίνητη περιουσία του, εμπράγματα και ενοχικά, ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου.

Με προγραμματική σύμβαση καθορίζεται μεταξύ της εταιρείας και του ΕΦΚΑ αμοιβή στην εταιρεία, για τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας που διοικεί, τις υποθέσεις της οποίας διεξάγει, καθώς και τις εν γένει εργασίες και υπηρεσίες της. Προβλέπεται η υιοθέτηση και εφαρμογή από την εταιρεία συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης και ορίζεται ότι η οργάνωση, οι κανόνες και οι διαδικασίες εσωτερικής λειτουργίας και ελέγχου της εταιρείας, καθώς και η άσκηση της δραστηριότητας και των συναλλαγών της καθορίζονται με Κανονισμό, που εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση του μετόχου.

Ο ΕΦΚΑ διαθέτει σήμερα, 400 ακίνητα σε όλη τη χώρα, συνολικής αντικειμενικής αξίας άνω του 1 δισ. ευρώ και τουλάχιστον το 20% – που αφορά ακίνητα μεγάλης αξίας – μένει τελείως αναξιοποίητο, με αποτέλεσμα την απώλεια πόρων και προσόδων για το ασφαλιστικό σύστημα.

Την ίδια στιγμή, ο Οργανισμός αναγκάζεται να νοικιάσει δεκάδες ακίνητα για να στεγάσει τις ανάγκες του σε όλη τη χώρα. Η ενεργότερη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας του ΕΦΚΑ μέσω της νέας εταιρείας μπορεί, βάσει του σχεδιασμού του υπουργείου, να συμβάλει σημαντικά στην αύξηση των πόρων του ασφαλιστικού συστήματος.