Εφορία -12 έως 48 δόσεις: Δεν γλυτώνει τις κατασχέσεις όποιος μπει στην ρύθμιση, και άλλες 5 παγίδες

Μικρές παγίδες κρύβονται για τους οφειλέτες στην εφορία πίσω από την ευνοϊκή πάγια ρύθμιση που περιλαμβάνεται στο φορολογικό νομοσχέδιο, το οποίο συζητείται στη Βουλή. Ιδού τα 6 σημεία που πρέπει να προσέξουν οι φορολογούμενοι:

Από την «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»

1. Κατασχέσεις. Με την ένταξη των οφειλετών στη ρύθμιση, η εφορία δεν προχωράει στην αναστολή δεσμεύσεων και κατασχέσεων που είτε έχουν επιβληθεί είτε θα επιβληθούν. Στις περιπτώσεις που πιστώνονται ποσά στους τραπεζικούς λογαριασμούς, θα δεσμεύονται και θα κατάσχονται από τις φορολογικές αρχές προκειμένου να χρησιμοποιούνται για την αποπληρωμή του εκάστοτε ανεξόφλητου υπολοίπου των οφειλών που θα έχουν ενταχθεί στη νέα πάγια ρύθμιση. Ωστόσο, από το νέο έτος θα τεθεί σε ισχύ ο προοδευτικά ακατάσχετος λογαριασμός. Εφόσον ο οφειλέτης είναι συνεπής μετά τη δεύτερη δόση που θα πληρώσει στην εφορία θα αυξηθεί το ακατάσχετο ποσό, που σήμερα ανέρχεται στα 1.250 ευρώ.

2. Φορολογική ενημερότητα. Η υπαγωγή στη νέα ρύθμιση δεν σημαίνει ότι οι οφειλέτες μπορούν να εκδίδουν αποδεικτικό ενημερότητας.Η φορολογική διοίκηση  διατηρεί το δικαίωμα και μετά την υπαγωγή ενός οφειλέτη στην πάγια ρύθμιση να μην του χορηγεί αποδεικτικό ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπραγμάτου δικαιώματος επ’ αυτού, εφόσον αυτός δεν έχει μεριμνήσει ώστε να διασφαλίζονται τα συμφέροντα του Δημοσίου.

3. Υποθήκες. Η φορολογική διοίκηση θα μπορεί και από μόνη της, μετά την υπαγωγή του οφειλέτη στη νέα πάγια ρύθμιση, να εγγράφει υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία του ιδίου, των συνυπόχρεων προσώπων ή των εγγυητών, εφόσον η ρυθμιζόμενη οφειλή του δεν είναι «ασφαλισμένη».

4. Εισόδημα. Για να καθοριστεί ο αριθμός των δόσεων όσων έχουν οφειλές από φόρους κληρονομιάς ή πρόστιμα θα λαμβάνονται υπόψη εισοδηματικά κριτήρια. Σε κάθε περίπτωση, όσοι έχουν υψηλά εισοδήματα δεν θα μπορούν να φθάσουν τις 48 δόσεις, ενώ όσοι έχουν χαμηλότερα θα μπορούν να κερδίζουν τις 48 δόσεις ή τουλάχιστον να τις προσεγγίσουν. Συγκεκριμένα θα λαμβάνεται υπόψη:

• Ο μέσος όρος του συνολικού εισοδήματος (ατομικό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό) κατά τα τελευταία τρία φορολογικά έτη πριν από την αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση ή – το συνολικό εισόδημα (ατομικό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό) του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση εφόσον αυτό είναι μεγαλύτερο. Το συνολικό εισόδημα πολλαπλασιάζεται τμηματικά με προοδευτικά κλιμακωτό συντελεστή. Για εισόδημα:

• από 0,01 ευρώ έως 15.000 ευρώ με συντελεστή 4%,

• από 15.000,01 ευρώ έως 20.000 ευρώ με συντελεστή 6%,

• από 20.000,01 ευρώ έως 25.000 ευρώ με συντελεστή 8%,

• από 25.000,01 ευρώ έως 30.000 ευρώ με συντελεστή 10%,

• από 30.000,01 ευρώ έως 50.000 ευρώ με συντελεστή 12%,

• από 50.000,01 ευρώ έως 75.000 ευρώ με συντελεστή 15%,

• από 75.000,01 ευρώ έως 100.000 ευρώ με συντελεστή 20% και πάνω από 100.000 ευρώ με συντελεστή 25%.

5. Περιουσιακά στοιχεία. Κίνδυνος όμως υπάρχει και γι’ αυτούς που έχουν ιδιαίτερα χαμηλά πραγματικά εισοδήματα, αλλά περιουσιακά στοιχεία. Και αυτό καθώς η ρύθμιση προβλέπει ότι για τον καθορισμό των δόσεων λαμβάνεται υπόψη και το τεκμαρτό εισόδημα, εάν είναι υψηλότερο από το πραγματικό. Σε αυτή την περίπτωση, κάποιοι που έχουν πραγματικά εισοδήματα πολύ χαμηλά και θα έφθαναν τις 48 δόσεις θα τις χάσουν, καθώς οι δόσεις θα υπολογιστούν με το τεκμαρτό εισόδημα.

6. Απώλεια ρύθμισης. Οσοι σταματήσουν να πληρώνουν τις δόσεις της ρύθμισης, όπως είναι φυσικό, θα τη χάνουν. Για να μπορέσουν να ενταχθούν ξανά, θα πληρώσουν υψηλότερο επιτόκιο. Συγκεκριμένα, η διάταξη προβλέπει προσαύξηση επιτοκίου κατά 1,5 μονάδα.