Τα τρία «καμπανάκια» πριν γίνει η κατάσχεση ενός τραπεζικού λογαριασμού

Περαιτέρω αύξηση των χρεών προς τον ΕΦΚΑ αναμένεται αμέσως μετά την ένταξη στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) και των ανείσπρακτων εισφορών των μη μισθωτών, μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης για το 2017.

Την ίδια στιγμή, αυξάνονται οι καθημερινές κατασχέσεις στους τραπεζικούς λογαριασμούς οφειλετών.

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση προόδου εργασιών του ΚΕΑΟ, τα βήματα τα οποία ακολουθούνται πριν τη λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης είναι τα ακόλουθα :

«Ατομική ειδοποίηση»

1) Στον οφειλέτη που εντάσσεται στο Κ.Ε.Α.Ο. αποστέλλεται η “Ατομική Ειδοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών” με την οποία ενημερώνεται ότι η οφειλή του έχει μεταφερθεί στο Κ.Ε.Α.Ο. και ότι αν δεν ανταποκριθεί εντός 20 ημερών με εξόφληση ή διακανονισμό θα ξεκινήσει η διαδικασία της αναγκαστικής είσπραξης.

Για τις περιπτώσεις που οι οφειλέτες είναι εγγεγραμμένοι χρήστες στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο. (π.χ. εργοδότες που υποβάλλουν Α.Π.Δ., οφειλέτες των τ. ΦΚΑ που είναι πιστοποιημένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών) οι προσκλήσεις και οι ατομικές ειδοποιήσεις αποστέλλονται ηλεκτρονικά μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και είναι προσβάσιμες στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ.

Η αποστολή των ειδοποιήσεων γίνεται και μέσω ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή (πλέον, βάσει του άρθρου 33 του Ν.4321/2015, οι ειδοποιήσεις που στέλνονται με συστημένη επιστολή θεωρούνται ως κοινοποιημένες μετά την παρέλευση 15 ημερών από την αποστολή).

Εντοπισμός

2) Οι Υπηρεσίες του Κ.Ε.Α.Ο., εντοπίζουν τους οφειλέτες που δεν ανταποκρίθηκαν εντός 20 ημερών από την παραλαβή της ατομικής ειδοποίησης για την τακτοποίηση της οφειλής τους.

Αξιολόγηση

3) Πριν τη λήψη των αναγκαστικών μέτρων οι οφειλέτες αξιολογούνται και δημιουργείται το προφίλ του καθενός με πληροφορίες από το ηλεκτρονικό σύστημα του Κ.Ε.Α.Ο., τη διασύνδεση με το Μητρώο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.), τα στοιχεία του Γ.Ε.ΜΗ. κλπ.

Στη συνέχεια, με κριτήρια καθορίζεται ο βαθμός εισπραξιμότητας και επισφάλειας κάθε οφειλής. Μεταξύ των κριτηρίων που λαμβάνονται υπόψη είναι:

* το ύψος της οφειλής: ανάλογα με το ύψος της οφειλής επιλέγεται και το κατάλληλο είδος μέτρου

* η συμπεριφορά του οφειλέτη: αξιολογείται η στάση του οφειλέτη σε σχέση με την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του π.χ. η καταβολή των τρεχουσών εισφορών και η παράλληλη καταβολή ανελλιπώς κάθε μήνα εύλογου ποσού “έναντι” της οφειλής, ενισχύουν το προφίλ της αξιοπιστίας του οφειλέτη, κάτι που λαμβάνεται σοβαρά υπόψη υπέρ του οφειλέτη για όσο χρόνο διαρκεί η συμπεριφορά αυτή.

* η παλαιότητα της οφειλής: στο πλαίσιο της αξιολόγησης του οφειλέτη, εξετάζεται το χρονικό σημείο δημιουργίας των οφειλών, προκειμένου να εκτιμηθεί αν οφείλονται στην οικονομική κρίση ή την εκ συστήματος αφερεγγυότητα του οφειλέτη.

Να σημειωθεί πως  η μεγαλύτερη μερίδα των οφειλών προς το ταμείο των μηχανικών, γιατρών, δικηγόρων (τέως ΕΤΑΑ) δεν έχει ακόμα ενταχθεί στο ΚΕΑΟ, ενώ το ίδιο ισχύει και για τα χρέη προς το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών.

πηγή: capital.gr (ρεπορτάζ Δημήτρης Κατσαγάνης)