Επτά και όχι 3 μέρες θα έχουν οι αγοραστές νέων οχημάτων για να τα ασφαλίσουν

Μια σημαντική και προς όφελος των ιδιοκτητών οχημάτων αλλαγή, φέρνει η απόφαση της υφυπουργού Οικονομικών Κατερίνας Παπανάτσιου, για την ασφάλισή τους.
Στο εξής, οι νέοι αγοραστές οχημάτων θα έχουν προθεσμία επτά εργάσιμων ημερών αντί τριών που ίσχυε μέχρι τώρα, ώστε να φροντίσουν να τα ασφαλίσουν και να αποφύγουν το σχετικό πρόστιμο που φθάνει μέχρι και τα 250 ευρώ ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά.
Η απόφαση που υπέγραψε η κ. Παπανάτσιου τροποποιεί παλαιότερη απόφαση η οποία αφορά στον εντοπισμό των ανασφάλιστων οχημάτων και την επιδίωξη συμμόρφωσης των ιδιοκτητών.
Με την νέα τροποποίηση δεν θα επιβάλλεται το πρόστιμο των ανασφάλιστων οχημάτων, εφόσον ο αγοραστής προβεί στη σύναψη συμβολαίου εντός επτά (αντί τριών) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αγοράς.
Ειδικότερα η απόφαση της υφυπουργού Οικονομικών κ. Κατερίνας Παπανάτσιου αναφέρει χαρακτηριστικά ότι:
«Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του π.δ. 237/1986 (Α΄ 110), όπως ισχύει και ειδικότερα όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο εικοστό έκτο του ν. 4141/2013 (ΦΕΚ 81 Α΄/5.4.2013).
2) Την ΠΟΛ 1163/3.7.2013 (ΦΕΚ Β΄ 1675) «Όροι και διαδικασία είσπραξης επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου», όπως ισχύει.
3) Την αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016/14.11.2016 (ΦΕΚ
Β΄ 3696) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου».
4) Την ανάγκη τροποποίησης της ΠΟΛ 1033/28.1.2016 (ΦΕΚ Β΄ 720) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Εντοπισμός ανασφάλιστων αυτοκινήτων οχημάτων και επιδίωξη συμμόρφωσης των ιδιοκτητών αυτών μέσω της επίσπευσης της διαδικασίας επιβολής διοικητικών και ποινικών κυρώσεων», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ.1078/3.6.2017 (ΦΕΚ Β΄ 1922/1.6.2017), καθώς και την ΠΟΛ.1090/23.6.2017 (ΦΕΚ Β΄ 2199/28.6.2017) απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών, προκειμένου να αντιμετωπισθούν θέματα που ανέκυψαν κατά την υλοποίηση της προβλεπόμενης διαδικασίας.
5) Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) από τον αγοραστή, αν απέκτησε όχημα έως την ημερομηνία της εκάστοτε διασταύρωσης και από τη μεταβίβασή του σε αυτόν έως τη σύναψη ασφαλιστηρίου συμβολαίου δεν παρήλθε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των επτά εργασίμων ημερών».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Μαρτίου 2018
Η Υφυπουργός
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ».

Ακόμη, από την ερχόμενη εβδομάδα, η ΑΑΔΕ θα ξεκινήσει τη νέα διασταύρωση ώστε να εντοπίσει τους ιδιοκτήτες ανασφάλιστων οχημάτων και να επιβάλλει τα πρόστιμα τα οποία ανέρχονται σε:
100 ευρώ για δίκυκλα οχήματα έως 250 κυβικά εκατοστά
150 ευρώ για δίκυκλα άνω των 251 κυβικά εκατοστά
200 ευρώ για αυτοκίνητα έως 1.000 κυβικά εκατοστά και
250 ευρώ για αυτοκίνητα άνω των 1.000 κυβικά εκατοστά