Στην κυπριακή εταιρεία Elenovo μεταβίβασε ο Ιβάν Σαββίδης τις μετοχές που είχε στο mega

Η Τηλέτυπος Α.Ε. ανακοίνωσε ότι την 21.8.2017 η κυπριακή εταιρεία με την επωνυμία Elenovo LTD γνωστοποίησε στην εταιρεία ότι, με σύμβαση εξωχρηματιστηριακής μεταβιβάσεως που καταρτίσθηκε την 18.8.2017, η Elenovo LTD απέκτησε 19.791.879 μετοχές της Τηλέτυπος Α.Ε. με δικαίωμα ισαρίθμων ψήφων, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 19,63% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Πριν την ημερομηνία αυτή, η Elenovo LTD δεν κατείχε μετοχές/δικαιώματα ψήφου της Τηλέτυπος Α.Ε.

Τα δικαιώματα ψήφου της Elenovo LTD κατέχονται άμεσα στο σύνολό τους από την κα Αννα Λεωνίδου του Γιούρι.

Νωρίτερα η Τηλέτυπος είχε γνωστοποιήσει ότι την 21.8.2017 η μέτοχος εταιρεία με την επωνυμία Dimera Media Investments (όμιλος Σαββίδη) μεταβίβασε το σύνολο των μετοχών της Τηλέτυπος Α.Ε. που κατείχε (19.791.879 μετοχές με ισάριθμες ψήφους, αντιστοιχούσες σε ποσοστό 19,63% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας), με εξωχρηματιστηριακή σύμβαση που καταρτίσθηκε την 18.8.2017.