Έρχεται η "Ειδική Πρόσκληση" για τα αδήλωτα εισοδήματα

Ειδική Πρόσκληση θα αποσταλεί στους φορολογούμενους προκειμένου να αποκαλύψουν οικειοθελώς φορολογητέα ύλη παρελθόντων ετών.

Η πρόσκληση αυτή περιλαμβάνεται στην απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), Γιώργου Πιτσιλή, για τον τρόπο υποβολής των τροποποιητικών δηλώσεων η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ.

Όπως προκύπτει από την απόφαση, η ΑΑΔΕ θα γνωστοποιεί προς τον φορολογούμενο ότι «από την υπηρεσία μας έχει εκδοθεί η με αριθμό … εντολή φορολογικού ελέγχου. Κατόπιν αυτού, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 58 του ν. 4446/2016, μπορείτε να υπαχθείτε στις ευνοϊκές διατάξεις του άρθρου 59 του ως άνω νόμου, για φορολογικά αντικείμενα που αναφέρονται στην εντολή, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται σε αυτόν.

Σημειώνεται ότι οι παραπάνω δηλώσεις υποβάλλονται από τον φορολογούμενο στην αρμόδια κατά περίπτωση Δ.Ο.Υ. Κατόπιν υποβολής των δηλώσεων του ν. 4446/2016, οι φορολογούμενοι προσκομίζουν αντίγραφα των υποβληθεισών δηλώσεων και των σχετικών παραστατικών στην αρμόδια ελεγκτική υπηρεσία, προκειμένου να συνεκτιμηθούν κατά τη διενέργεια του ελέγχου».

Η Ειδική Πρόσκληση θα πρέπει να παραδοθεί στον ίδιο τον φορολογούμενο ο οποίος θα υπογράφει ότι την παρέλαβε. Με βάση την απόφαση της ΑΑΔΕ, οι Ειδικές Προσκλήσεις θα αφορούν φορολογούμενους για τους οποίους έχει εκδοθεί ή πρόκειται να εκδοθεί εντολή ελέγχου έως τις 31 Μαΐου.

Επισημαίνεται επίσης, ότι με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή, προβλέπεται η παράταση έως τις 7/2/2017 (από 23/1/2017 που προέβλεπε ο νόμος) της προθεσμίας για υπαγωγή στη ρύθμιση των φορολογουμένων στους οποίους έως την κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή είχε ήδη κοινοποιηθεί προσωρινός διορθωτικός προσδιορισμός φόρου ή προστίμων.