Αλλαγές στις άδειες λειτουργίας των τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών

Με τροπολογία που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο «Πράξεις εισφοράς σε γη και χρήμα – Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις» αλλάζει το νομικό πλαίσιο που αφορά σε άδειες λειτουργίας τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών.
Σύμφωνα με την τροπολογία η άδεια λειτουργίας του σταθμού δεν θα ανακαλείται στην περίπτωση καθυστέρησης καταβολής επί τετράμηνο των αποδοχών στο 1/3 τουλάχιστον του προσωπικού, αλλά μόνο στην περίπτωση οριστικής παύσης ή διακοπής επί εξάμηνο της λειτουργίας του σταθμού.
Η αρμοδιότητα χορήγησης άδειας λειτουργίας στην αντίστοιχη συχνότητα ανατίθεται στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, ενώ μέχρι σήμερα χορηγείται με απόφαση του υπουργού Επικρατείας ύστερα από πρόταση του ΕΣΡ.
Η άδεια λειτουργίας ραδιοφωνικού σταθμού που συστήνεται από εργαζόμενους ισχύσει το αργότερο μέχρι την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την αδειοδότηση των ιδιωτικών ραδιοφωνικών σταθμών και εφόσον υποβληθεί υποψηφιότητα από τους ενδιαφερόμενους. Η σχετική άδεια λειτουργίας δεν μπορεί να μεταβιβαστεί σε άλλο φορέα, ενώ απαγορεύεται η μεταβίβαση της επιχείρησης στο σύνολό της ή ποσοστό ή μετοχών ή μεριδίων της εταιρείας.