Τράπεζα Πειραιώς: Εγκρίθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου - Πώς θα γίνει

Με συντριπτική πλειοψηφία ενέκριναν οι μέτοχοι της Τράπεζας Πειραιώς την πρόταση τη διοίκησης για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας ύψους 1 δισ. ευρώ. Η αύξηση θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο του book building ενώ οι εγχώριοι μέτοχοι θα τύχουν προνομιακής μεταχείρισης.

 

Αναλυτικά τα θέματα που ενέκρινε η Γενική Συνέλευση (και τα αντίστοιχα ποσοστά) έχουν ως εξής:

Θέμα 1ο: Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας με δυνατότητα περιορισμού ή κατάργησης του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με τα άρθρα 24 παρ.1 και 27 παρ. 4 Ν. 4548/2018

Ψήφοι υπέρ: 99,38%
Ψήφοι κατά: 0,62%

Θέμα 2ο: Αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε υφιστάμενης κοινής ονομαστικής μετοχής με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των υφιστάμενων κοινών μετοχών της Εταιρείας δια της συνένωσής τους (reverse split), και, εφόσον απαιτηθεί προς το σκοπό επίτευξης ακεραίου αριθμού μετοχών, συνακόλουθη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση μέρους του υφιστάμενου αποθεματικού υπέρ το άρτιο.
Αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 5 και 25 του καταστατικού και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Ψήφοι υπέρ: 96,72%
Ψήφοι κατά: 3,21%

Θέμα 3ο: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας διά μειώσεως της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής, χωρίς αλλαγή του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών (όπως αυτά τα μεγέθη θα έχουν διαμορφωθεί κατόπιν των εταιρικών πράξεων που περιλαμβάνονται στο Θέμα 2ο της ημερήσιας διάταξης) με σκοπό τον σχηματισμό ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 2 Ν. 4548/2018.
Αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 5 και 25 του καταστατικού της Εταιρείας.

Ψήφοι υπέρ: 99,58%
Ψήφοι κατά: 0,35%

Θέμα 4ο: Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο να θεσπίσει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών κατ’ άρθρο 113 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 σε στελέχη της διοίκησης και του προσωπικού της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης για απόκτηση μετοχών (stock options)

Ψήφοι υπέρ: 96,91%
Ψήφοι κατά: 3,09%

Πώς θα γίνει η αύξηση
Χωρίς δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων, αλλά με πρόβλεψη για προνομιακή κατανομή μετοχών σε υφιστάμενους μετόχους που θα λάβουν μέρος στη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα θα πραγματοποιηθεί η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς.

Αυτή ήταν η εισήγηση της διοίκησης της Τράπεζας Πειραιώς κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όπως την παρουσίασε ο Διευθύνων Σύμβουλος της τράπεζας κ. Χρήστος Μεγάλου και ενέκριναν οι μέτοχοι της τράπεζας. Αναλυτικά, όπως ανέφερε, η εισήγηση θα κινηθεί πάνω στις εξής γενικές γραμμές:

α) Δικαίωμα προνομιακής κατανομής θα έχουν οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στο μετοχολόγιο της Εταιρείας κατά την ημερομηνία που θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

β) Η προνομιακή κατανομή θα εκτείνεται τόσο στους ιδιώτες, μη ειδικούς επενδυτές, όσο και στους ειδικούς επενδυτές (υφιστάμενους μετόχους) που θα συμμετάσχουν στην Ελληνική Προσφορά και αναμένεται να καλύπτει την αναλογία συμμετοχής του καθενός στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.

γ) Εάν η εγγραφή υφιστάμενου μετόχου υπερβαίνει την αναλογία συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά τα ανωτέρω (υπερεγγραφή), τότε θα ικανοποιείται κατά προτεραιότητα μόνο το τμήμα που αντιστοιχεί στην pro rata συμμετοχή του. Μετά την ολοκλήρωση της προνομιακής κατανομής, το μέρος της υπερεγγραφής που δεν ικανοποιήθηκε

δ) θα αθροίζεται μαζί με όλες τις λοιπές εγγραφές (παλαιοί και νέοι εγγραφόμενοι μέτοχοι) και θα ικανοποιείται αναλογικά, εφ’ όσον υπάρχουν ακόμη μετοχές προς διάθεση.

ε) Η Εταιρεία θα ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό εντός των επόμενων ημερών για τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της σε σχέση με τα ανωτέρω, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο.