Πρωτόκολλο συνεργασίας Εκκλησίας της Ελλάδος με τον ΕΒΕΑ

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, στο πλαίσιο της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, η υπογραφή του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ της Εκκλησίας της Ελλάδος και του Ινστιτούτου Διαιτησίας και Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών (Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ.) για την αντιμετώπιση της Ενδοσχολικής Βίας δια μέσου εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων Σχολικής Διαμεσολάβησης.

Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ), της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) και του Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ., κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος: «Το Ινστιτούτο Διαιτησίας και Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών έχει ως πρωταρχικό του μέλημα την προαγωγή των θεσμών της Διαιτησίας και της Διαμεσολάβησης, μέσω της άρτιας πληροφόρησης και ενθάρρυνσης των πολιτών, των επιχειρήσεων, των δημοσίων και ιδιωτικών φορέων, ώστε να τους αποδεχθούν και να τους υιοθετήσουν ως παραγωγικούς και εναλλακτικούς τρόπους για την ταχεία, ποιοτική και αξιόπιστη επίλυση των πάσης φύσεως διαφορών τους. Στόχος του επομένως, είναι να προσδώσει από πλευράς του υπεραξία στις εμπορικές συναλλαγές και να προωθήσει την επιχειρηματικότητα.

Παράλληλα, ωστόσο, δεν είναι δυνατόν να αγνοήσει κανείς σημαντικά προβλήματα που απασχολούν την κοινωνία, όπως είναι η ενδοσχολική βία, γνωστή σε όλους ως bullying, και για το λόγο αυτό θεωρήσαμε ότι είναι υποχρέωσή μας να εγκήψουμε στο ζήτημα αυτό. Η συνεργασία με την Εκκλησία της Ελλάδος αποτελεί επιστέγασμα και εγγύηση του κύρους των πρωτοβουλιών και των δράσεων του Ινστιτούτου.

Το συντονισμό του εγχειρήματος θα αναλάβει η Γενική Γραμματέας του Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ., κ Αλεξία Κουκκουλλή, έμπειρη δικηγόρος και διαιτητής, η οποία έχει κυρίως τη ζέση αλλά και την εξειδίκευση να εγκήψει στο κομβικό αυτό ζήτημα που απασχολεί τα παιδιά και τους νέους», σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το zougla. Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος ευχαρίστησε τον κ. Μίχαλο για την πρωτοβουλία και την πρόθεση του Ινστιτούτου να προσφέρει σε αυτό το καίριο πρόβλημα που ταλανίζει την κοινωνία και επανέλαβε πως η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος θα στηρίξει με κάθε τρόπο την πρωτοβουλία αυτή.

Στόχος της συνεργασίας αυτής των δύο φορέων είναι να προστατεύσουν και να βοηθήσουν τα παιδιά που αποτελούν τα θύματα σχολικής βίας και να αποτρέψουν, μέσω της εξειδικευμένης εκπαίδευσης και στοχευμένων δράσεων και προγραμμάτων, όσα παιδιά καθίστανται θύτες ή και παρατηρητές σχολικού εκφοβισμού, καθιστώντας τα ίδια τα παιδιά, τους δασκάλους τους και το ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον ικανούς να ανιχνεύουν, να προλαμβάνουν και να αντιμετωπίζουν τα περιστατικά σχολικής βίας – είτε αφορούν στο θύμα, είτε στον θύτη – καθώς και τις προεκτάσεις που αυτά έχουν στο σύνολο των τομέων της ζωής των παιδιών και των εφήβων εντός και εκτός σχολικού περιβάλλοντος.

Ειδικότερα οι δύο φορείς προτίθενται να προβούν στην διοργάνωση εκδηλώσεων, εκπαιδευτικών ημερίδων αλλά και άλλων πολυπλεύρων δράσεων για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών, αποβλέποντας στην κινητοποίηση, μέσω των τοπικών Ενοριών και Μητροπόλεων, της οικογενείας και των λοιπών τοπικών φορέων όπου αυτό είναι εφικτό.

α

Ï Ìáêáñéþôáôïò Áñ÷éåðßóêïðïò Áèçíþí êáé ðÜóçò ÅëëÜäïò ê. Éåñþíõìïò õðåãçñöáøå óçìåñá ìáæé ìå ôïí Êùíóôáíôßíï Ìß÷áëï, Ðñüåäñï ôïõ Åìðïñïâéïìç÷áíéêïý Åðéìåëçôçñßïõ Áèçíþí, Ðñùôüêïëëï óõíåñãáóßáò ìåôáîý ôçò Åêêëçóßáò ôçò ÅëëÜäïò êáé ôïõ Éíóôéôïýôïõ Äéáéôçóßáò êáé Åíáëëáêôéêþí Ìåèüäùí Åðßëõóçò Äéáöïñþí (É.Ä.Å.Ì.Å.Ä.), ìå óôü÷ï ôçí áíÜäåéîç ôïõ ðñïâëÞìáôïò ôçò åíäïó÷ïëéêÞò âßáò êáé ôçí ðñïþèçóç åêäçëþóåùí êáé äñÜóåùí ãéá ôçí áíôéìåôþðéóÞ ôïõ---ÖÙÔÏ ×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//

Ï Ìáêáñéþôáôïò Áñ÷éåðßóêïðïò Áèçíþí êáé ðÜóçò ÅëëÜäïò ê. Éåñþíõìïò õðåãçñöáøå óçìåñá ìáæé ìå ôïí Êùíóôáíôßíï Ìß÷áëï, Ðñüåäñï ôïõ Åìðïñïâéïìç÷áíéêïý Åðéìåëçôçñßïõ Áèçíþí, Ðñùôüêïëëï óõíåñãáóßáò ìåôáîý ôçò Åêêëçóßáò ôçò ÅëëÜäïò êáé ôïõ Éíóôéôïýôïõ Äéáéôçóßáò êáé Åíáëëáêôéêþí Ìåèüäùí Åðßëõóçò Äéáöïñþí (É.Ä.Å.Ì.Å.Ä.), ìå óôü÷ï ôçí áíÜäåéîç ôïõ ðñïâëÞìáôïò ôçò åíäïó÷ïëéêÞò âßáò êáé ôçí ðñïþèçóç åêäçëþóåùí êáé äñÜóåùí ãéá ôçí áíôéìåôþðéóÞ ôïõ---ÖÙÔÏ ×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//

Ï Ìáêáñéþôáôïò Áñ÷éåðßóêïðïò Áèçíþí êáé ðÜóçò ÅëëÜäïò ê. Éåñþíõìïò õðåãçñöáøå óçìåñá ìáæé ìå ôïí Êùíóôáíôßíï Ìß÷áëï, Ðñüåäñï ôïõ Åìðïñïâéïìç÷áíéêïý Åðéìåëçôçñßïõ Áèçíþí, Ðñùôüêïëëï óõíåñãáóßáò ìåôáîý ôçò Åêêëçóßáò ôçò ÅëëÜäïò êáé ôïõ Éíóôéôïýôïõ Äéáéôçóßáò êáé Åíáëëáêôéêþí Ìåèüäùí Åðßëõóçò Äéáöïñþí (É.Ä.Å.Ì.Å.Ä.), ìå óôü÷ï ôçí áíÜäåéîç ôïõ ðñïâëÞìáôïò ôçò åíäïó÷ïëéêÞò âßáò êáé ôçí ðñïþèçóç åêäçëþóåùí êáé äñÜóåùí ãéá ôçí áíôéìåôþðéóÞ ôïõ---ÖÙÔÏ ×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//

Ï Ìáêáñéþôáôïò Áñ÷éåðßóêïðïò Áèçíþí êáé ðÜóçò ÅëëÜäïò ê. Éåñþíõìïò õðåãçñöáøå óçìåñá ìáæé ìå ôïí Êùíóôáíôßíï Ìß÷áëï, Ðñüåäñï ôïõ Åìðïñïâéïìç÷áíéêïý Åðéìåëçôçñßïõ Áèçíþí, Ðñùôüêïëëï óõíåñãáóßáò ìåôáîý ôçò Åêêëçóßáò ôçò ÅëëÜäïò êáé ôïõ Éíóôéôïýôïõ Äéáéôçóßáò êáé Åíáëëáêôéêþí Ìåèüäùí Åðßëõóçò Äéáöïñþí (É.Ä.Å.Ì.Å.Ä.), ìå óôü÷ï ôçí áíÜäåéîç ôïõ ðñïâëÞìáôïò ôçò åíäïó÷ïëéêÞò âßáò êáé ôçí ðñïþèçóç åêäçëþóåùí êáé äñÜóåùí ãéá ôçí áíôéìåôþðéóÞ ôïõ---ÖÙÔÏ ×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//

Ϡ ̡ꡱ龴ᴯ?�߳꯰ﲠh签�᩠??뜤ﲠꮠɥ?쯲 �籶ḥ ??ᦩ 쥠�ʹ�᭴߭߷᫯, б��Ŭ?⩯짷᭩꯽ Ű鬥맴籟ﵠh签�б�뫯 ??ߡ?� �Ūꫧ? �ū뜤ﲠꡩ �ɭ?エﵠĩᩴ糟Რꡩ ŭ᫫᪴骾�娼乭 Ű߫� ĩᶯ?(ɮĮŮ̮ŮĮ), 쥠?筠᭜䥩�?랬ᴯ??䯳�Ʝ ⟡?頴筠 ?觳砥ꤧ뾳幭 ꡩ 䱜? 㩡 �᭴鬥�?ﵭ--֙ԏ בǓԏӠ̐ύǓ//

Ï Ìáêáñéþôáôïò Áñ÷éåðßóêïðïò Áèçíþí êáé ðÜóçò ÅëëÜäïò ê. Éåñþíõìïò õðåãçñöáøå óçìåñá ìáæé ìå ôïí Êùíóôáíôßíï Ìß÷áëï, Ðñüåäñï ôïõ Åìðïñïâéïìç÷áíéêïý Åðéìåëçôçñßïõ Áèçíþí, Ðñùôüêïëëï óõíåñãáóßáò ìåôáîý ôçò Åêêëçóßáò ôçò ÅëëÜäïò êáé ôïõ Éíóôéôïýôïõ Äéáéôçóßáò êáé Åíáëëáêôéêþí Ìåèüäùí Åðßëõóçò Äéáöïñþí (É.Ä.Å.Ì.Å.Ä.), ìå óôü÷ï ôçí áíÜäåéîç ôïõ ðñïâëÞìáôïò ôçò åíäïó÷ïëéêÞò âßáò êáé ôçí ðñïþèçóç åêäçëþóåùí êáé äñÜóåùí ãéá ôçí áíôéìåôþðéóÞ ôïõ---ÖÙÔÏ ×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//

Ï Ìáêáñéþôáôïò Áñ÷éåðßóêïðïò Áèçíþí êáé ðÜóçò ÅëëÜäïò ê. Éåñþíõìïò õðåãçñöáøå óçìåñá ìáæé ìå ôïí Êùíóôáíôßíï Ìß÷áëï, Ðñüåäñï ôïõ Åìðïñïâéïìç÷áíéêïý Åðéìåëçôçñßïõ Áèçíþí, Ðñùôüêïëëï óõíåñãáóßáò ìåôáîý ôçò Åêêëçóßáò ôçò ÅëëÜäïò êáé ôïõ Éíóôéôïýôïõ Äéáéôçóßáò êáé Åíáëëáêôéêþí Ìåèüäùí Åðßëõóçò Äéáöïñþí (É.Ä.Å.Ì.Å.Ä.), ìå óôü÷ï ôçí áíÜäåéîç ôïõ ðñïâëÞìáôïò ôçò åíäïó÷ïëéêÞò âßáò êáé ôçí ðñïþèçóç åêäçëþóåùí êáé äñÜóåùí ãéá ôçí áíôéìåôþðéóÞ ôïõ---ÖÙÔÏ ×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//

Προτεινόμενα για εσάς