Αναρτήθηκε η προκήρυξη για τις Ομάδες Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια η προκήρυξη για την πρόσληψη Ειδικών Φρουρών που θα συγκροτήσουν τις Ομάδες Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (ΟΠΠΙ).

Ο αριθμός των υποψηφίων που θα προσληφθούν καθορίζεται σε τετρακόσιους (400), με δυνατότητα πρόσληψης επιπλέον εξακοσίων (600) από λίστα επιλαχόντων, αν και όταν παραστεί ανάγκη εντός εννέα (9) μηνών από την πρόσληψη των αρχικώς επιτυχόντων.

Οι υποψήφιοι/ες υποχρεούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπως στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, προσκομίζοντας παράλληλα και το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας μέχρι τις 15.00 της 30-06-2021.

Αναλυτικά η προκήρυξη

ΩΗ5Ζ46ΜΤΛΒ-Σ98 (1)