«Ταβάνι» το 10% στους εργαζόμενους σε αναστολή που μπορούν να τηλεργάζονται

Mόνο το 10% των εργαζομένων σε αναστολή μπορούν να τηλεργάζονται με επιπλέον αμοιβή σύμφωνα με διευκρινιστική εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας.

Στην ΚΥΑ για τα μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων-εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα (ΦΕΚ Β’ 1078/28-03-2020) προβλέφθηκε κατ’ εξαίρεση η δυνατότητα των επιχειρήσεων που πλήττονται σημαντικά από τα μέτρα για τον κορωνοιό (βάσει ΚΑΔ), να συμφωνήσουν παροχή εργασίας με τηλεργασία από εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή και είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, μόνο για «πρόσκαιρες ανάγκες» της επιχείρησης.

Όπως αναφέρεται «η κατ’ εξαίρεση συμφωνία για παροχή εργασίας με τηλεργασία για κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών της επιχείρησης, από εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει τεθεί σε αναστολή και είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, μπορεί να τύχει εφαρμογής μόνο σε ποσοστό 10%, κατ’ ανώτατο όριο, επί των εργαζομένων  της επιχείρησης των οποίων οι  συμβάσεις τελούν σε αναστολή».

Αυτό σημαίνει πως μόνο 1 στους 10 εργαζόμενους σε αναστολή μπορεί να τηλεργάζεται.

Εφόσον η επιχείρηση θέτει, για παράδειγμα, σε αναστολή 20 εργαζόμενους μπορεί να δικαιολογήσει πρόσκαιρη τηλεργασία μόνο για τους 2 από αυτούς.  Αντίστοιχα αν θέτει σε αναστολή 30 εργαζόμενους, μπορούν να τηλεργάζονται για πρόσκαιρες ανάγκες με επιπλέον αμοιβή οι 3.

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με την επίμαχη ΚΥΑ

 • Οι εργοδότες μπορούν να καταβάλλουν στους εργαζόμενούς τους εφόσον αυτοί τελούν σε αναστολή και είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού (800 ευρώ για 45 ημέρες) επιπλέον ποσό, μέχρι του ποσού των μεικτών καταβαλλόμενων αποδοχών τους, εξ ελευθεριότητας. Για την επιπλέον αυτή αμοιβή δεν απαιτείται τηλεργασία και ο εργαζόμενος δεν είναι υποχρεωμένος να παρέχει γενικώς την εργασία του. Ωστόσο για το επιπλέον αυτό ποσό, υποβάλλεται ΑΠΔ και καταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στο επιπλέον ποσό, οι οποίες αφαιρούνται από την υποχρέωση κάλυψής τους από τον κρατικό προϋπολογισμό.
 • Κατ‘ εξαίρεση οι επιχειρήσεις, που πλήττονται σημαντικά βάσει ΚΑΔ, μπορούν να συμφωνήσουν με τους εργαζόμενούς τους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τους τελούν σε αναστολή και είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού, την παροχή εργασίας με τηλεργασία, μόνο για πρόσκαιρες ανάγκες της επιχείρησης.

Ειδικοί εργατολόγοι, σύμφωνα με το ethnos.gr επισημαίνουν διάφορα ζητήματα για την εφαρμογή στην πράξη του εν λόγω μέτρου όπως :

  • η αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 800 ευρώ αντιστοιχεί σε 45 ημερολογιακές ημέρες όπως ρητά αναφέρεται στην εν λόγω ΚΥΑ – δηλαδή ενάμιση μήνα – ενώ οι καταβαλλόμενες μεικτές αποδοχές του εργαζόμενου έχουν περίοδο αναφοράς το μήνα, δηλαδή 25 ημέρες ασφάλισης κατά τεκμήριο
 • ζητούμενο είναι πως θα εφαρμοστεί η επιπλέον αμοιβή σε περίπτωση τηλεργασίας για τους εργαζόμενους μερικής απασχόλησης, δεδομένου ότι οι μηνιαίες καταβαλλόμενες μεικτές αποδοχές τους μπορεί να πέφτουν κάτω από τα 500 ευρώ.

Ο εργοδότης δεν είναι υποχρεωμένος να συμπληρώσει το σύνολο του μισθού του εργαζόμενου προκειμένου να τον απασχολήσει με τηλεργασία. Σύμφωνα με την ΚΥΑ “η παρεχόμενη τηλεργασία” κατά το διάστημα της αναστολής, πρέπει να είναι “αμειβόμενη από τον εργοδότη αναλογικά, με βάση τις καταβαλλόμενες μικτές αποδοχές του εργαζομένου του”. Η αναλογία που θα καταβάλλεται προσθετικά με τα 800 ευρώ του κράτους δεν μπορεί να υπερβαίνει το σύνολο του προβλεπόμενου μισθού. Δηλαδή ο μισθός χρησιμοποιείται ως “πλαφόν” του αθροίσματος της ειδικής αποζημίωσης και του επιμισθίου.

Επίσης :

 • η τηλεργασία επιτρέπεται στους εργαζόμενους με αναστολή μόνο κατόπιν συμφωνίας μαζί τους. Όπως αναφέρεται “κατ‘ εξαίρεση οι επιχειρήσεις-εργοδότες, που πλήττονται σημαντικά δύνανται να συμφωνήσουν με τους εργαζόμενούς τους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τους τελούν σε αναστολή και είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού, την παροχή εργασίας με τηλεργασία, μόνο για πρόσκαιρες ανάγκες της επιχείρησης”.
 • Η παρεχόμενη αυτή εργασία, με τηλεργασία, πρέπει πριν την έναρξη πραγματοποίησης της να δηλωθεί στο έντυπο ειδικού σκοπού για την εξ αποστάσεως εργασία που τηρείται στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ και να είναι αμειβόμενη από τον εργοδότη αναλογικά, με βάση τις καταβαλλόμενες μικτές αποδοχές του εργαζομένου του.
 • Αν δεν δηλωθεί επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις
 • Το ποσό των καταβαλλόμενων αποδοχών για την εργασία αυτή, μπορεί να φθάνει έως το ύψος των αποδοχών για την νομίμως παρεχόμενη εργασία τους, αφαιρουμένου του ποσού της δικαιούμενης αποζημίωσης ειδικού σκοπού.
 • Για τις αποδοχές που αντιστοιχούν στην παροχή της τηλεργασίας υποβάλλεται ΑΠΔ και οι ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στο επιπλέον ποσό καλύπτονται από τον εργοδότη και αφαιρούνται από την υποχρέωση κάλυψής τους από τον κρατικό προϋπολογισμό.
 • Υπενθυμίζεται πως οι εργαζόμενοι σε αναστολή κανονικά καλύπτονται στο 100% των εισφορών τους από το κράτος και στο ύψος του ονομαστικού τους μισθού.

Με την ίδια εγκύκλιο προβλέφθηκε ότι οι συμβάσεις των δικηγόρων με πάγια εντολή ή πάγια αντιμισθία, δεν τίθενται σε αναστολή και οι ίδιοι δεν είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού των 800 €. Οι δικηγόροι αυτής της κατηγορίας εντάσσονται και είναι δυνητικά δικαιούχοι του εκπαιδευτικού επιδόματος των 600€, του προγράμματος τηλεκατάρτισης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Προτεινόμενα για εσάς