ΑΣΕΠ: Τα αποτελέσματα για 7.949 θέσεις στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Οι λίστες διοριστέων και απορριπτέων

Τα αποτελέσματα για 7.949 θέσεις στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ανακοίνωσε το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού,  (ΑΣΕΠ).

Πρόκειται για την Προκήρυξη του ΑΣΕΠ 3Κ/2018 (ΦΕΚ 4/2-2-2018, 9/9-2-2018, 10/16-2-2018 & 12/6-3-2018 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, 7.949 θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, (ΟΤΑ) α΄ βαθμού, Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ (Υπουργείο Εσωτερικών).

Στους πίνακες που ανακοίνωσε το ΑΣΕΠ και οι οποίοι θα αποσταλούν στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση, αλλά και θα αναρτηθούν στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», αναφέρονται τα ονόματα των επιτυχόντων αλλά και των αποτυχόντων.

Οι τελευταίοι, για λόγους προσωπικών δεδομένων, εμφανίζονται με το barcode που αντιστοιχεί στον καθένα.

Δείτε τις λίστες των αποτελεσμάτων:

ΥΕ ΔΙΟΡΙΣΤΕΟΙ

ΥΕ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ

ΔΕ ΔΙΟΡΙΣΤΕΟΙ

ΔΕ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ

Προτεινόμενα για εσάς