Ξεκινά η διαδικασία αξιολόγησης των υπαλλήλων της Βουλής

Σε καθεστώς αξιολόγησης για τα τυπικά και ουσιαστικά τους προσόντα τίθενται οι υπάλληλοι της Βουλής, σύμφωνα με απόφαση του Προέδρου της Βουλής Νίκου Βούτση η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Κοινοβουλίου.

Στην απόφαση που αναρτήθηκε γίνεται ειδική αναφορά στα κριτήρια που θα ισχύσουν, ενώ ορίζεται ποιοι θα είναι οι αξιολογητές, πως θα επιτελέσουν το έργο τους, τι θα περιλαμβάνει η «συμβουλευτική συνέντευξη», καθώς επίσης και η κλίμακα βαθμολόγησής τους. Ωστόσο όμως δεν διευκρινίζεται ποιο θα είναι το μέλλον εκείνων των εργαζομένων που θα κριθούν «ανεπαρκείς» ή «ακατάλληλοι για τη συγκεκριμένη υπηρεσία».

Σύμφωνα με την απόφαση, «αξιολογητές των υπαλλήλων και των προϊσταμένων οργανικών μονάδων είναι οι δύο ιεραρχικοί προϊστάμενοί τους», ενώ στην περίπτωση των προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, αξιολογητές είναι ο Πρόεδρος της Βουλής και ο Γενικός ή Ειδικός Γραμματέας.

Όπως επισημαίνεται «η έκθεση αξιολόγησης περιλαμβάνει τουλάχιστον: 1) Τους τίτλους σπουδών του υπαλλήλου, καθώς και τις δραστηριότητες επιμόρφωσής του κατά το έτος στο οποίο αναφέρεται η αξιολόγηση, 2) Συνοπτική περιγραφή του έργου που επιτελέστηκε από την οργανική μονάδα (Διεύθυνση, Τμήμα) στην οποία ανήκει ο αξιολογούμενος, κατά την περίοδο που αξιολογείται, 3) Συνοπτική περιγραφή του έργου που επιτελέστηκε από τον αξιολογούμενο, κατά την περίοδο που αξιολογείται, 4) Τα στοιχεία της συμβουλευτικής συνέντευξης και 5) Τη βαθμολογία του αξιολογουμένου βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων». Τα κριτήρια αυτά είναι: «Γνώση του αντικειμένου, ενδιαφέρον, δημιουργικότητα. Υπηρεσιακές σχέσεις και συμπεριφορά. Αποτελεσματικότητα».

Η κλίμακα των βαθμών ορίζεται από το 0 έως το 100». Επίσης στην απόφαση σημειώνεται ότι «με βαθμό από 90 έως 100 βαθμολογούνται οι άριστοι», «με τους βαθμούς 25 έως 39 οι ανεπαρκείς» και «με βαθμούς 0 έως 24 οι ακατάλληλοι για τη θέση». Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει η απόφαση να αιτιολογείται και να «στηρίζεται σε πραγματικά περιστατικά και αντικειμενικά δεδομένα».

Πριν την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, οι υπάλληλοι θα περνούν από «συμβουλευτική συνέντευξη». Ειδικότερα, αναφέρεται ότι «ο άμεσα ιεραρχικά προϊστάμενος, ως πρώτος αξιολογητής, καλεί τον αξιολογούμενο υπάλληλο για να συζητήσει μαζί του τρόπους βελτίωσης της απόδοσής του και καλύτερης αξιοποίησης και ανάπτυξης των ικανοτήτων του, προς όφελος τόσο του ιδίου, όσο και της αποδοτικής λειτουργίας της οργανικής μονάδας που υπηρετεί».

Προτεινόμενα για εσάς